ВАП – юридичні та детективні послуги
Всеукраинская ассоциация полиграфологов
+38 044 578 19 00 +38 096 966 90 00 info@polygraph.ua все контакты
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Новости (NEW)

Обсуждение Порядка проведения исследований с использованием полиграфа в Госсударственном бюро расследований


ОБСУЖДЕНИЕ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИГРАФА В ГОССУДАРСТВЕННОМ БЮРО  РАССЛЕДОВАНИЙ


Приказом Премьер-министра Украины от 08.02.16 №1467/1/1-16 Министерству здравохранения было поручено разработать Порядок проведения исследований с использованием полиграфа в Госсударственном бюро расследований.

Для создания данного порядка от имени Всеукраинской ассоциации полиграфологов были делегированы доктор наук Морозова Татьяна Романовна и исполнительный директор ВАП — Ведмидь Владимир Анатольевич.

Заседание в МОЗ

В обсуждении проекта упомянутого Порядка принимали участие полиграфологи, которые уже много лет работают в сфере исследований с использованием полиграфа. Поднимались вопросы о том, какое образование должен иметь штатный полиграфолог госсударственного органа и кто его должен давать, какие требования к помещению, в котором будет проходить исследование, кто не может проходить исследование, нужен ли переводчик и как его применять, какая максимальная длительность исследования и много других вопросов.

Предлагаем Вам ознакомиться с видеоматериалами, а также с текстом проекта. Если у Вас есть предложения касательно данного Порядка, пишите на почту ВАП.

https://youtu.be/m77OHySgDUw

https://youtu.be/DZEPgBJcC3k


ПОРЯДОК

організації та проведення опитування осіб з використанням поліграфа у Державному Бюро розслідувань

І. Загальні положення

1.1. Цей порядок визначає основні принципи, напрями, умови, організацію проведення психофізіологічного опитування осіб з використанням поліграфа у Державному Бюро розслідувань (далі — Бюро).

1.2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:

довідка про результати опитування осіб із використанням поліграфа — документ, у якому викладено письмові оціночні висновки спеціаліста поліграфа за результатами опитування щодо питань, які підлягали аналізу (оцінці) та з’ясуванню, про факти, події, явища, що становлять мету і завдання опитування;

ініціатор опитування (далі — ініціатор) — Директор Державного бюро розслідувань та його заступники, а також особа, щодо якої висунуті сумніви стосовно правдивості наданої нею інформації (у випадку наявності її письмового клопотання про проведення опитування, з метою спростування цих сумнівів);

матеріали опитування — завдання на проведення опитування осіб із використанням поліграфа, надані ініціатором документи, перелік тестів та запитань, поліграми, заява про надання добровільної згоди на проведення опитування, аудіо- та (або) відеозаписи;

суб’єкт опитування — особа, яка досягла 18-річного віку і є працівником Бюро або кандидатом для прийняття на роботу до Бюро та визначена у завданні на проведення опитування;

опитування з використанням поліграфа (далі — опитування) — спеціально організований і науково-обґрунтований комплекс методів та прийомів їх застосування для отримання, порівняння й інтерпретації психофізіологічних реакцій суб’єкта опитування у відповідь на психологічні стимули;

поліграф – технічний, багатоканальний реєстратор фізіологічних реакцій особи, гласного використання, який дозволяє виявляти і фіксувати фізіологічні реакції опитуваної особи на певні стимули (подразники) за рахунок перетворення її фізіологічних показників активності в електричні сигнали, що відображаються у вигляді кривих на поліграмах, який має не менше п’яти каналів реєстрації фізіологічних реакцій, в тому числі канал виявлення протидії;

спеціаліст поліграфа — співробітник структурного підрозділу Бюро, або за необхідністю сторонній спеціаліст залучений на спеціальних договорних умовах – фахівець освітньо-квіліфікаційного рівня «спеціаліст» або «магістр», який пройшов спеціальне навчання за напрямом підготовки проведення психофізіологічних досліджень із використанням поліграфа, що підтверджується відповідним документом, і має необхідні навички роботи з поліграфом, володіє методиками проведення опитування осіб та функціональними обов’язками (посадовими інструкціями) якого передбачене проведення опитування.

1.3. Метою проведення опитування є отримання ймовірної та орієнтувальної інформації, яку іншим шляхом отримати неможливо, для з’ясування ступеня її достовірності та повноти, отримання додаткових відомостей, які можуть використовуватись в службовій діяльності.

Основним завданням проведення опитування є забезпечення кадрової безпеки при підготовці та прийнятті кадрових рішень щодо прийняття (поновлення) на роботу до Бюро, призначення (переміщення) осіб на посади у Бюро.

1.4. Опитування суб’єкта не передбачає отримання незаперечних результатів щодо реагування особи на психологічні стимули (подразники), а висновки такого опитування мають виключно ймовірний та орієнтувальний характер.

1.5. Результати опитування суб’єкта не мають будь-якої доказової сили, а лише орієнтують на здобуття відповідної інформації у порядку, передбаченому чинним законодавством.

1.6. Підставою для необхідності проведення опитування є:

завдання, отримане від ініціатора на проведення опитування особи з використанням поліграфа (далі — завдання) відповідно до напрямів, визначених у розділі ІІІ цього Порядку;

бажання будь-якої особи, висловлене нею  в письмовій формі.

1.7. Роботу з поліграфом здійснюють спеціалісти поліграфа з числа особового складу Бюро.

З питань організації роботи на поліграфі та використання результатів опитування структурний підрозділ Бюро підпорядковується Директору Бюро.

1.8. Правовою основою виконання спеціалістом поліграфа психофізіологічних опитувань осіб є Конституція України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Кодекс законів про працю України, Закони України Про Державне бюро розслідувань”, “Про державну службу”, “Про запобігання корупції”,  «Про державну таємницю» “Про очищення влади”, “Про інформацію”, “Про захист персональних даних”,  та інших нормативно-правових актів.

1.9. Опитування осіб із використанням поліграфа проводиться відповідно до отриманого завдання від ініціатора  (додаток 1) або (додаток 2), яке готує і підписує ініціатор та подає через директора Департаменту кадрової політики Бюро (далі — ДКП Бюро) на затвердження Директору Бюро. Затверджене завдання надається до структурного підрозділу Бюро.

Завдання, надане Директором Бюро, затвердженню не підлягає.

До завдання додається перелік питань, що повинні бути вирішені спеціалістом поліграфа. У завданні зазначається, правдивість якої саме інформації, що надається особою, викликає сумнів, та якими документами ці сумніви підтверджуються. Зазначені документи додаються до завдання.

Після отримання завдання спеціаліст поліграфа розробляє перелік питань для проведення опитування, які узгоджує з особою, яка ініціює опитування.

Вищевказані вимоги не поширюються на випадок проведення опитування за ініціативою особи, яка особисто надає необхідну для такого опитування інформацію спеціалісту поліграфа. Перелік питань у цьому випадку визначає спеціаліст поліграфа.

ІІ. Основні принципи проведення опитування осіб

2.1. Опитування є комплексною процедурою, що має свої особливості залежно від спрямованості та завдань. Процедура проведення передбачає дотримання загальнообов’язкових принципів: добровільної згоди, правомірності, комплексності та всебічного забезпечення прав людини.

2.2. Згідно з принципом добровільної згоди спеціаліст поліграфа починає опитування особи лише за умови отримання від неї добровільної згоди на проведення опитування з використанням поліграфа, при відсутності в особи проблем, пов’язаних зі станом здоров’я та інших причин, визначених у пункті 4.3 розділу IV цього Порядку.

2.3. За принципом правомірності опитування осіб проводиться тільки за наявності відповідного завдання та в межах визначеного кола питань, про що спеціаліст поліграфа повідомляє суб’єкт опитування.

2.4. Принцип комплексності вимагає від спеціаліста поліграфа використання всіх наявних методичних можливостей, застосованих під час опитування, для забезпечення повної та всебічної обґрунтованості висновків щодо суб’єкта опитування.

2.5. Принцип забезпечення прав і свобод людини задекларовані статтями 8-10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод для спеціаліста поліграфа є провідним.

Суб’єкт опитування повинен знати, з якого приводу з ним проводиться дана процедура,  і перед початком опитування має бути ознайомленим з тематикою опитування, а також має право відмовитись від даної процедури на будь-якому етапі проведення.

ІІІ. Напрями проведення опитування осіб

3.1. Опитування осіб проводиться при підготовці кадрових рішень щодо прийняття (поновлення) на роботу, призначення (переміщення) їх на посади у структурні підрозділи Бюро для отримання інформації про:

виявлення ознак приховування чи викривлення анкетних даних, окремих фактів біографії;

ознаки алкогольної залежності, вживання наркотичних та (або) психотропних речовин без призначення лікаря;

приховані мотиви прийняття (вступу) на роботу до Бюро, призначення (переміщення) на посади у Бюро;

наявність боргів або фінансових зобов’язань, причетність до діянь, що передбачають юридичну відповідальність;

вчинення суб’єктом опитування протиправних дій, порушення стосовно нього кримінального провадження;

виявлення контактів з членами злочинних організацій;

виявлення участі у діяльності заборонених громадських об’єднань, членства в політичних партіях;

 наявність виду на проживання (іншого документа), що підтверджує право на тривале проживання на території іншої держави, наявність громадянства іншої країни;

розголошення суб’єктом опитування відомостей, що становлять державну таємницю, службову або конфіденційну інформацію.

3.2. Проведення опитування осіб із використанням поліграфа застосовується для підвищення ефективності проведення службових розслідувань в Бюро, для отримання інформації про:

звужування кола ймовірно причетних осіб до події, що перевіряється;

виявлення можливості причетності суб’єкта опитування до підготовки або вчинення будь-якого правопорушення;

правдивість інформації, наданої суб’єктом опитування;

напрями здобуття доказів про підготовку або вчинення правопорушень;

механізм і спосіб вчинення правопорушення;

підготовку до вчинення корупційних та інших протиправних дій з боку посадових осіб;

наявність боргів або фінансових зобов’язань, причетності до діянь, що передбачають юридичну відповідальність;

ознаки небезпеки, незаконних посягань, пов’язаних з виконанням суб’єктом опитування посадових обов’язків;

розголошення об’єктом опитування відомостей, що становлять державну таємницю, службову або конфіденційну інформацію.

IV. Загальні умови проведення опитування осіб

4.1. Для забезпечення об’єктивності результатів опитування повинні бути дотримані умови щодо:

стану приміщення;

належного фізичного та психологічного стану суб’єкта опитування.

4.2. Для проведення опитування використовується спеціально обладнане або пристосовується наявне службове приміщення, яке відповідає таким вимогам:

площа – від 10 м-2;

висота — не менше 2,5 м;

стіни приміщення пофарбовані в нейтральні пастельні кольори, без деталей, які відвертають увагу;

захищеність від впливу зовнішніх факторів (яскраве світло, шум, вібрація та інші фактори), які можуть вплинути на об’єктивність опитування;

технічна захищеність відповідно до вимог законодавства України щодо норм технічного захисту приміщень, у яких обробляється інформація з обмеженим доступом.

наявність санвузла

4.3. Опитування не проводиться, якщо у об’єкта виявлено:

гострий період соматичних захворювань;

гострий больовий синдром;

інтоксикація організму;

захворювання, що супроводжуються вираженою серцево-судинною, дихальною недостатністю;???

травми, анатомічні дефекти та обмороження пальців рук, ампутація верхніх кінцівок;

перебування особи у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння або під впливом психотропних речовин, будь-яких медикаментів, що впливають на функціонування центральної нервової, серцево-судинної чи дихальної системи.

Опитування не проводиться щодо особи в стані вагітності (проводиться за згодою вагітної та при можливості спеціаліста поліграфа провести таку роботу).

Опитування також не проводиться, якщо:

суб’єкт опитування є близькою особою спеціаліста поліграфа;

існує конфлікт інтересів між суб’єктом опитування і спеціалістом поліграфа;

якщо спеціаліст поліграфа безпосередньо підпорядкований особі, яка є суб’єктом опитування, то процедура проводиться іншим спеціалістом поліграфа.

Терміни “близькі особи” та “конфлікт інтересів” вживаються у значеннях, наведених у Законі України “Про запобігання корупції”.

4.4. Особи, які мали доступ до інформації про факт, процедуру та результати опитування, забезпечують її конфіденційність. За порушення конфіденційності цієї інформації винні особи несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

V. Порядок проведення опитування осіб

5.1. Ініціатор надає спеціалісту поліграфа завдання не пізніше ніж за три робочі дні.

5.2. Отримавши завдання, спеціаліст поліграфа попередньо вивчає наявні матеріали, після чого визначає дату, час, місце та умови проведення опитування особи, про що повідомляє ініціатора.

 5.3. Ініціатор з дотриманням конфіденційності здійснює організаційне забезпечення проведення опитування на всіх етапах, у тому числі прибуття суб’єкта опитування у визначені час та місце.

При проведенні опитування особи поза місцем постійного розташування Бюро матеріали опитування, інформація, що викладена в довідках не може належати до інформації з обмеженим доступом.

Вимоги законодавства України щодо норм технічного захисту приміщень, у яких обробляється інформація з обмеженим доступом, в цьому випадку не застосовуються.

Якщо опитування проводиться поза місцем постійного розташування Бюро, ініціатор відповідає за забезпечення умов проведення опитування встановленим вимогам, а саме:

місце проведення опитування осби повинно забезпечувати безпеку її здоров’я;

шумо- і перешкодозахищеність;

5.4. Перед початком опитування спеціаліст поліграфа з’ясовує в суб’єкта опитування його фізичний та психічний стан, визначений пунктом 4.3 розділу IV цього Порядку. У разі встановлення, що суб’єкт опитування перебуває хоча б в одному із зазначених станів, процедура не проводиться.

5.5. За результатами з’ясування питань щодо добровільності особи на виконання опитування, спеціаліст поліграфа пропонує їй заповнити заяву про надання добровільної згоди на проведення опитування з використанням поліграфа (далі — заява) (додаток 3). Заяву суб’єкт опитування заповнює власноруч. У випадку відмови опитування не проводиться.

Одночасно суб’єкту опитування роз’яснюється, що поліграф не завдає шкоди життю, здоров’ю людини та навколишньому середовищу, про що робиться відмітка в заяві.

5.6. У процесі проведення опитування суб’єкт має право в будь-який момент відмовитись від подальшої участі в його проведенні.

5.7. Під час опитування за письмовою згодою суб’єкта опитування можуть використовуватись аудіо- та відеозапис.

5.8. Опитування не може тривати більше ніж дві години без перерви, по часу достатньої для відпочинку.

VІ. Оформлення матеріалів опитування осіб

6.1. Після закінчення процедури опитування особи спеціаліст поліграфа готує довідку про результати опитування з використанням поліграфа (далі — довідка) (додаток 4), за такою формою:

час початку та закінчення проведення опитування особи;

посада, прізвище, ім’я та по батькові спеціаліста поліграфа;

номер документа, що засвідчує проходження відповідної підготовки спеціалістом поліграфа, ким виданий цей документ;

посада, прізвище, ім’я та по батькові ініціатора;

назву та модель поліграфа, що використовувався, та кількість каналів, що забезпечують реєстрацію фізіологічних показників;

місце проведення опитування суб’єкта;

прізвище, ім’я та по батькові суб’єкта опитування;

підстава для проведення опитування;

мета проведення опитування;

питання, що перевірялися;

опис отриманих результатів та реакції суб’єкта опитування за кожним із пред’явлених тестів;

висновки;

додаткова інформація, що була отримана в процесі проведення опитування;

 особливості поведінки суб’єкта опитування під час проведення процедури;

перелік документів, що додаються до довідки;

посада та підпис спеціаліста поліграфа, який проводив опитування суб’єкта.

6.2. У довідці обов’язково зазначається, що висновки носять ймовірний та орієнтувальний характер, і не можуть бути використані як доказ у будь-якому провадженні.

6.3. У зміст довідки не вносяться жодні персональні дані особи, окрім анкетних даних (прізвище, ім’я та по батькові) та відомостей, що стосуються обставин, які перевірялися.

6.4. Якщо при проведенні опитування особи встановлено обставини, важливі для справи, але запитання про які не ставилися в завданні, спеціаліст поліграфа зазначає про це в довідці.

6.5. Складені довідки реєструються в журналі обліку довідок про результати опитування осіб, який ведеться спеціалістом поліграфа у структурному підрозділі Бюро.

VІІ. Зберігання та використання результатів опитування осіб

7.1. Інформація, що викладена в довідках та матеріалах опитування, може містити інформацію з обмеженим доступом, але не повинна перевищувати грифа “для службового користування”.

Гриф обмеження доступу надає ініціатор при розробці завдання відповідно до чинного законодавства. Для решти документів гриф обмеження доступу надається з урахуванням грифа завдання та доданих до нього матеріалів.

Порядок обліку, зберігання, використання та знищення матеріалів опитування осіб, які містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

7.2. Після закінчення опитування особи довідка направляється безпосередньо ініціатору та долучається до матеріалів щодо підготовки та прийняття кадрових рішень.

7.3. Матеріали опитування осіб зберігаються у структурному підрозділі Бюро.

7.4. Будь-які інші можливі матеріали, що використовувалися для проведення опитування осіб (графіки, чернетки спеціаліста поліграфа), не накопичуються.

VІІІ. Особливості проведення опитування осіб

8.1. Спеціалісту поліграфа забороняється використовувати свої знання і службове положення з метою порушення прав і свобод громадян. Він відповідає за додержання пріоритету інтересів прав і свобод людини, з якою проводиться опитування.

8.2. Спеціаліст поліграфа повинен всіляко запобігати можливим негативним наслідкам своєї професійної діяльності і не допускати будь-яких дій, що загрожують недоторканності особи, завдають шкоди діловій репутації або принижують честь і гідність людини.

8.3. Спеціаліст поліграфа застосовує лише ті знання, якими він володіє відповідно до своєї кваліфікації та повноважень.

8.4. Спеціалісту поліграфа забороняється розповсюджувати будь-яку персоніфіковану інформацію щодо результатів використання поліграфа.

8.5. Методичний контроль за роботою спеціалістів поліграфа здійснюють начальник або заступник начальника структурного підрозділу Бюро, які мають відповідну фахову підготовку в цій галузі.

8.6. У разі втручання у діяльність спеціаліста поліграфа останній повинен негайно повідомити у встановлений порядок про це керівництво Бюро та припинити роботу.

 Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.


ААКТУАЛЬНО

ПРЕИМУЩЕСТВА ВАП

Став членом Всеукраинской ассоциации полиграфологов, Вы откроете для себя новые возможности и перспективы


ОБУЧЕНИЕ ПОЛИГРАФОЛОГОВ

Только мы готовим полиграфологов на базе Национального университета. Наши ученики получают документ об образовании государственного образца


ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ПОЛИГРАФОЛОГОВ

По инициативе ВАП был создан Единый реестр полиграфологов Украины. На данный момент в Реестре более 100 полиграфологов.


ВАП ИМЕЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В КАЖДОМ РЕГИОНЕ УКРАИНЫ

На данный момент ВАП имеет 22 Представительства во всех областных центрах. Мы оперативно обслуживаем корпорации с сетью филиалов и подразделений.


РУБИКОН – ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ ПОЛИГРАФ

Полиграф «Рубикон» имеет 7 регистрационных каналов, 5 лет гарантии, сверхкачественные датчики и сеть сервисных центров по Украине.
ИССЛЕДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИГРАФА

Полиграфологи ВАП всегда готовы организовать профессиональные исследования любой сложности с высочайшей достоверностью