ВАП – юридичні та детективні послуги
Всеукраїнська асоціація поліграфологів
+38 044 578 19 00 +38 096 966 90 00 info@polygraph.ua всі контакти
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІГРАФА


Поліграф і закон

Проведення досліджень з використанням поліграфа є законною діяльністю.

Дослідження з використанням поліграфа – це науково-дослідна діяльність, яка вимагає спеціальної освіти, підтвердженою документами офіційного зразка, практичних навичок, а також суворого дотримання встановлених методик.

Дослідження з використанням поліграфа можуть виступати в якості підприємницької діяльності, яка не потребує ліцензування та не відноситься до медичної практики.


Тести на поліграфі спрямовані, насамперед, на захист інтересів фізичних та юридичних осіб у їх повсякденному житті.

Проведення досліджень з використанням поліграфа проводиться на підставі положень наступних нормативних актів:

 • Конституції України
 • Цивільного кодексу України
 • Кримінально-процесуального кодексу України
 • Цивільно-процесуального кодексу України
 • Господарського процесуального кодексу України
 • Кодексу адміністративного судочинства України
 • Кодексу законів про працю України
 • Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
 • Закону України «Про судову експертизу»
 • Закону України «Про інформацію»
 • Закону України «Про захист персональних даних»

Висновки за результатами досліджень з використанням поліграфа можуть бути доказами у кримінальному, цивільному, господарському та адміністративному судових процесах:


ч. 1 ст. 57 Цивільного процесуального кодексу України:

Доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, що мають значення для вирішення справи»


ч. 1 ст. 69 Кодексу адміністративного судочинства:

«Доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи»

ч. 1 ст. 32 Господарського процесуального кодексу України:

«Доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, що мають значення для правильного вирішення господарського спору »


Дослідження з використанням поліграфа проводяться з особами, які досягли 18 років.

Питання про можливості дослідження осіб, що не досягли 18 років, у кожному випадку вирішується фахівцем-поліграфологом окремо з урахуванням психофізіологічних особливостей кожної людини. Дані дослідження проводяться виключно з письмової згоди особи, щодо якої проводитимуться дослідження, і його батьків/опікунів/піклувальників, а у разі необхідності – в присутності останніх:

Стаття 28 Конституції України: «Ніхто без його добровільної згоди не може бути підданим медичним, науковим чи іншим дослідженням»
Висновки за проведеним поліграфологічним дослідженням можуть бути надані виключно тим суб’єктам, які визначені особою, стосовно якої проводилося дослідження:


Стаття 32 Конституції України:

«Збір, зберігання, використання і поширення інформації про особисте життя фізичної особи без її згоди не допускаються, за винятком випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини».

Ч. 1 ст. 302 Цивільного кодексу України:

«Збір, зберігання, використання і поширення інформації про особисте життя фізичної особи без її згоди не допускаються …»
Кожна фізична або юридична особа має право на спростування недостовірної інформації щодо неї:

Стаття 32 Конституції України: «Кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім’ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації»
ч. 1 ст. 277 Цивільного кодексу України: «Фізична особа, особисті немайнові права якої порушено внаслідок поширення про неї та (або) членів її сім’ї недостовірної інформації, має право на відповідь, а також на спростування цієї інформації».


Дослідження з використанням поліграфа можуть проводитися при прийомі на роботу і для перевірки вже працюючих співробітників:

ч. 1 ст. 26 Кодексу законів про працю України:

«При укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається»


ч. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України:

«Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим у випадку виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи.
Проведення судових експертиз із застосуванням поліграфа недержавними установами (в тому числі Асоціацією) можливо:


ч. 1 ст. 69 Кримінально-процесуального кодексу України:

«Експертом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, має право відповідно до Закону України “Про судову експертизу” на проведення експертизи і якій доручено провести дослідження об’єктів, явищ і процесів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та дати висновок з питань, що виникають у ході кримінального провадження, які належать до сфери його знань»


ч. 4 ст. 7 Закону України «Про судову експертизу»:

«Для проведення деяких видів експертиз, які не здійснюються виключно державними спеціалізованими установами, за рішенням особи або органу, які призначили судову експертизу, можуть залучатися крім судових експертів також інші фахівці з відповідних галузей знань»


ч. 2 ст. 9 Закону України «Про судову експертизу»:

«Особа або орган, назначившие судову експертизу, можуть доручити її проведення тим судовим експертам, яких внесено до державного Реєстру атестованих судових експертів, а у випадках, передбачених частиною четвертою статті 7 цього Закону, – іншим фахівцям з відповідних галузей знань»


СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІГРАФА

Порядок дій при призначенні і проведенні психофізіологічних експертиз із застосуванням поліграфа регламентований наказом Мін’юсту № 53/5 від 08.10.1998 р. “Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень”, в яких описані як можливості психологічної експертизи (дослідження), так і обов’язки, права та відповідальність судових експертів державних спеціалізованих експертних установ, так і тих атестованих судових експертів, які не працюють у державних спеціалізованих експертних установах.

ВАП суворо дотримується всі вимоги законодавства при проведенні судових експертиз із застосуванням поліграфа. Наші експерти мають всі необхідні документи про освіту державного зразка та документи на сам інструмент проведення експертизи – поліграф (якщо цих документів у експерта немає, навіть середній руки адвокат чи прокурор зможе легко “розбити” експертизу в суді, необхідно обов’язково контролювати наявність всіх дозвільних документів та звертати увагу на суб’єкта видачі цих документів).

27 липня 2015 року в Україні Міністерством юстиції України поліграф був визнаний як метод, який може бути використаний судовими експертами при провадженні судових експертиз та експертних досліджень. Зокрема опитування із застосуванням спеціального технічного засобу – комп’ютерного поліграфа можуть проводитися з метою отримання орієнтовної інформації по кримінальних, цивільних, адміністративних, господарських та інших справах, а також за запитами заінтересованих фізичних (юридичних) осіб

27.07.2015 Міністерством юстиції України було видано наказ від 27.07.2015 № 1350/5 “Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року № 53/5”, а саме про внесення змін до Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, які зокрема були доповнено новим пунктом 6.8 у розділі VI “Психологічна експертиза” наступного змісту:

“6.8. В цілях отримання орієнтовної інформації можуть проводитися опитування із застосуванням спеціального технічного засобу – комп’ютерного поліграфа.

6.8.1. Предметом опитування із застосуванням спеціального технічного засобу – комп’ютерного поліграфа є отримання орієнтовної інформації щодо:

 • ступеня ймовірності повідомленої опитуваним особою інформації;
 • повноти наданої опитуваним особою інформації;
 • джерел отриманої опитуваним особою інформації;
 • подань опитуваного особи про певну подію;
 • інший орієнтовної інформації, необхідної для конструювання версій розслідування певних подій.

6.8.2. Такі опитування можуть проводитися тільки за наявності письмової згоди особи, яка буде проходити опитування”.

Для довідки. відповідно До статей 7, 8 Закону України “Про судову експертизу” та з метою забезпечення єдиного підходу при проведенні судових експертиз і підвищення якості проведення судових експертиз в Україні було прийнято ряд нормативних документів, одним з яких і є Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, які затверджені наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року № 53/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 3 листопада 1998 р. за № 705/3145 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26 грудня 2012 № 1950/5).


Детальніше про судові експертизи з використанням поліграфа

ААКТУАЛЬНО

ПЕРЕВАГИ ВАП

Ставши членом Всеукраїнської асоціації поліграфологів, Ви відкриєте для себе нові можливості та перспективи


НАВЧАННЯ ПОЛІГРАФОЛОГІВ

Тільки ми готуємо поліграфологів на базі Національного університету. Наші учні отримують документ про освіту державного зразка


ЄДИНИЙ РЕЄСТР ПОЛІГРАФОЛОГІВ

За ініціативою ВАП був створений Єдиний реєстр поліграфологів України. На даний момент в Реєстрі понад 100 поліграфологів


ВАП МАЄ ПРЕДСТАВНИЦТВО У КОЖНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

На даний момент ВАП має 22 Представництва у всіх обласних центрах. Ми оперативно обслуговуємо корпорації з мережею філій і підрозділів.


РУБІКОН – ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПОЛІГРАФ

Поліграф «Рубікон» має 7 реєстраційних каналів, 5 років гарантії, сверхкачественные датчики та мережа сервісних центрів по Україні.
ДОСЛІДЖЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІГРАФА

Поліграфологи ВАП завжди готові організувати професійні дослідження будь-якої складності з високою достовірністю