Поліграф та перевірка на детекторі брехні
Всеукраинская ассоциация полиграфологов
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Новости (NEW) » Статьи (NEW)

ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЗИМІВНИКІВ 12-ї УКРАЇНСЬКОЇ АНТАРКТИЧНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОЛІГРАФУ


За допомогою поліграфа проведено психофізіологічне обстеження зимівників 12-ї української антарктичної експедиції. Виявлено, що за умов довготривалої експедиції під впливом різноманітних антарктичних чинників відбувається зміна деяких рис особистості; пригнічення імпульсивних реакцій, посилення ригідності, що може вказувати на розвиток невротичних реакцій.


Вступ

Адаптація людини в Антарктиці проходить під впливом різноманітних незвичайних чинників, серед яких слід виділити метео-геліо-геофізичні, соціально-побутові та біоритмологічні [2, 5]. Надзвичайність умов може викликати у людини реакції стресу, зростання напруження функціональних систем організму, що проявляється у вигляді порушень здоров’я, психологічного стану, розвитку втоми тощо, тому проблеми психофізіологічної адаптації малих колективів, десинхронозних порушень та патологічних проявів при фаховій діяльності людини на антарктичних наукових станціях залишаються актуальними [3].

Вивчення адаптивних психофізіологічних реакцій людини при поєднанні впливу екстремальних чинників середовища та професійної діяльності в умовах української антарктичної станції є унікальною можливістю доповнити та розширити існуючі уявлення про механізми адаптації та дизадаптації людини до особливих умов життєдіяльності [1]. Метою досліджень було встановлення особливостей змін психофізіологічних показників організму людини за допомогою приладу поліграфу при тривалому (на протязі року) перебуванні на антарктичній станції Академік Вернадський.


Матеріали і методи

Проведено психофізіологічне обстеження кандидатів у експедицію (17 осіб чоловічої статі у віці 25-45 років) та учасників тривалої антаркичної експедиції після повернення до України через рік (14 осіб). Враховуючи важливість для адаптації у малому колективі емоційних та комунікативних характеристик особистості, а також наявність можливого впливу антарктичних факторів на них через певний (тривалий) час, нами використовано прилад поліграф марки «Дельта» російського виробництва. Прилад дозволяє отримати комплексне уявлення про функціональний стан людини за деякими параметрами, оскільки математичній обробці підлягають психофізіологічні показники пацієнта при тестуванні, а саме: частота серцевих скорочень (ЧСС), шкірно-гальванічна реакція (ШГР), частота дихання (ЧД), рухливість (кінематичність), тембр голосу. Спеціальна обробка сигналів дозволяє отримати показники таких рис особистості, як збудженість (імпульсивність), тривожність, ригідність (інертність психічних процесів), рівень суб’єктивного контролю (РСК).

Всі протоколи досліджень дотримувалися положень Конвенції з біоетики Ради Європи (1997 року) і були затверджені Комітетом з біомедичної етики Інституту медицини праці АМН України. Кожен з учасників дослідження підписав згоду на участь у дослідженнях.

Одержані дані підлягали статистичній обробці згідно загальноприйнятих методик.


Результати

За допомогою поліграфу «Дельта» проведено психофізіологічне обстеження учасників 12-ї української антарктичної експедиції до від’їзду в Антарктику та після повернення з експедиції. Отримані наступні результати (табл. 1).

Таблиця 1

Ймовірність прояву психологічних рис особистості за даними поліграфологічного обстеження (в у.о.)

Збудженість (імпульсивність)Перед від’їздом до Антарктиди0,91 ± 0,04*
Після повернення з експедиції0,55 + 0,1*
ТривожністьПеред від’їздом до Антарктиди0,63 ± 0,17
Після повернення з експедиції0,62 ± 0,17
РигідністьПеред від’їздом до Антарктиди0,29 ± 0,08
Після повернення з експедиції0,34 ± 0,09
Рівень суб’єктивного контролю (РСК).Перед від’їздом до Антарктиди0,32 ± 0,08
Після повернення з експедиції0,52 ± 0,14

* р<0,05

Після повернення зимівників з експедиції спостерігається достовірне зниження середніх показників оцінки ймовірності сильних вегетативних реакцій щодо рис імпульсивного характеру. Можливо, обмежене коло соціальних контактів примушує людину стримувати імпульсивні прояви на вимоги колективу та пригнічує її збудженість. При цьому показники тривожності не змінюються після повернення з експедиції і стабільно залишаються на рівні вище середніх значень.

Наприкінці зимівлі спостерігається тенденція до зростання середніх значень оцінки ймовірності сильних вегетативних реакцій щодо рис педантичного (ригідного характеру) Можливо, така особистісна риса в умовах жорсткої регламентації робочого графіку чи одноманітності робіт, що виконуються щоденно, набула особливої цінності як така, що характеризує відповідальність та обов’язковість, що в умовах малого колективу є проявом психічної адаптованості. При цьому посилення такої тенденції в умовах довготривалої ізоляції може привести до розвитку невротичних станів по типу обесивно-компульсивних розладів та невротичного зриву [4].

Виявлено, що довготривале перебування зимівників в умовах антарктичної експедиції впливає на посилення такої риси особистості, як передача відповідальності на інших (психічна адаптація в умовах хронічного стресу) за показниками рівня суб’єктивного контролю.

Проведено кореляційний аналіз між показниками різних рис особистості (табл. 2).

Таблица 2

Рівні кореляції ймовірностей вираженої вегетативної реактивності за даними поліграфологічного дослідження

ПОКАЗНИКИ

(риси особистості)

До від’їзду

Збудженість

(імпульсивність)

До від’їзду Тривожність

 

Після повернення

Збудженість

(імпульсивність)

Після повернення Тривожність
До від’їзду

ригідність

   –0,652
До від’їзду

УСК

 –0,538  
Після повернення

Ригідність

–0,763 –0,651 
Після повернення

УСК

0,590  –0,714

 

Виявлено, що після повернення з експедиції з’явились досить тісні негативні кореляційні зв’язки між показниками збудженості до та після експедиції з показниками ригідності після повернення з експедиції. Це може підтверджувати той факт, що адаптивні психологічні реакції у малому колективі зимівників спливають із зниженням імпульсивності та підвищенням реакцій педантизму, можливо це відображає цінність таких рис характеру в умовах ізоляції малого колективу, тобто процес нової «соціалізації» вимагає від людини зменшення соціальних вимог від колективу та більшого самовиховання.

Появлення тісного негативного зв’язку між показниками УСК та тривожності вказує на те, що високо тривожні члени експедиції беруть на себе додаткову соціальну відповідальність, яку «знімають» з себе імпульсивні зимівники, на що вказує прямий зв’язок між показником ригідності після повернення з експедиції та збудженістю перед від’їздом.


Висновки

  1. Проведеними психофізіологічними дослідженнями зимівників за допомогою поліграфа виявлено адаптивні зміни рис особистості під впливом довготривалого перебування на антарктичній станції, а саме: імпульсивності та ригідності, які можуть слугувати маркерами психічної адаптованості при подальших дослідження.
  2. Підвищення показників ригідності може вказувати на додаткову невротизацію членів експедиції, що є сигналом лікарю для проведення профілактичних заходів.

Автори

Опанасенко В.В., *Моісеєнко Є.В., Пишнов Г.Ю., Висоцька Л.Г.

ДУ Інститут медицини праці АМН України, м. Київ

*ДУ Національний антарктичний науковий центр МОН України, м Київ


Література

  1. Клопов, В. П. Полярная медицина: итоги и перспективы//Проблемы Арктики и Антарктики. — 1995. — N 70. — С. 293-304.
  2. Клопов, В.П., Дмитриев А. В., Колмаков В. Н.Оценка влияния геомагнитной обстановки Антарктиды на организм полярников // Антарктика. — — №29. — С. 184- 187.
  3. Кривощеков, С.Г. Принципы физиологической регуляции функций организма при незавершенной адаптации / С.Г. Кривощеков, Г.М. Диверт // Физиология человека. — 2001. — Т. 27. — № 1. — С. 127 — 133.
  4. Лебедев, В.И. Психология и психопатология одиночества и групповой изоляции / В.И. Лебедев. — Москва, 2002. — 407 с.
  5. Моісеєнко, Є.В. Соціально-психологічні умови на антарктичній станції та їх вплив на стан здоров’я членів експедиції / Є.В. Моісеєнко, Г.П. Мілінєвський, Г.Ю. Пишнов // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України за ред.Максименка С.Д. — К.:2003. — Т.7, ч.1. — С. 286-294.

Всі новини ВАП
Детально про поліграф РУБІКОН
Детально про ВСЕУКРАЇНСЬКУ АСОЦІАЦІЮ ПОЛІГРАФОЛОГІВ
Детально про підготовку поліграфологів
Детально про проведення перевірок на детекторі брехні (поліграфі)ААКТУАЛЬНО

ПРЕИМУЩЕСТВА ВАП

Став членом Всеукраинской ассоциации полиграфологов, Вы откроете для себя новые возможности и перспективы


ОБУЧЕНИЕ ПОЛИГРАФОЛОГОВ

Только мы готовим полиграфологов на базе Национального университета. Наши ученики получают документ об образовании государственного образца


ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ПОЛИГРАФОЛОГОВ

По инициативе ВАП был создан Единый реестр полиграфологов Украины. На данный момент в Реестре более 200 полиграфологов.


ВАП ИМЕЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В КАЖДОМ РЕГИОНЕ УКРАИНЫ

На данный момент ВАП имеет 22 Представительства во всех областных центрах. Мы оперативно обслуживаем корпорации с сетью филиалов и подразделений.


РУБИКОН – ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ ПОЛИГРАФ

Полиграф «Рубикон» имеет 7 регистрационных каналов, 5 лет гарантии, сверхкачественные датчики и сеть сервисных центров по Украине.
ИССЛЕДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИГРАФА

Полиграфологи ВАП всегда готовы организовать профессиональные исследования любой сложности с высочайшей достоверностьюЗаказать звонок
+
Жду звонка!