ВАП – юридичні та детективні послуги
Всеукраїнська асоціація поліграфологів
+38 044 578 19 00
+38 096 966 90 00
info@polygraph.ua всі контакти
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Новини ТОП UA

Обговорення Порядку проведення досліджень з використанням поліграфа у Державному бюро розслідувань


ОБГОВОРЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІГРАФА У ДЕРЖАВНОМУ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ


Наказом Прем’єр-міністра України від 08.02.16 №1467/1/1-16 Міністерству охорони здоров’я було доручено розробити Порядок проведення досліджень з використанням поліграфа у Державному бюро розслідувань.

Для створення даного порядку від імені Всеукраїнської асоціації поліграфологів були делеговані доктор наук Морозова Тетяна Романівна і виконавчий директор ВАП – Ведмідь Володимир Анатолійович.

Засідання в МОЗ

В обговоренні проекту згаданого Порядку брали участь поліграфологи, які вже багато років працюють у сфері досліджень з використанням поліграфа. Піднімалися питання про те, яку освіту повинен мати штатний поліграфолог державного органу і хто його повинен давати, які вимоги до приміщення, в якому буде проходити дослідження, хто не може проходити дослідження, потрібен перекладач і як його застосовувати, яка максимальна тривалість дослідження та багато інших питань.

Пропонуємо Вам ознайомитися з відеоматеріалами, а також з текстом проекту. Якщо у Вас є пропозиції щодо даного Порядку, пишіть на пошту ВАП.

https://youtu.be/m77OHySgDUw

https://youtu.be/DZEPgBJcC3k


ПОРЯДОК

ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАННЯ ОСІБ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІГРАФА У ДЕЖАВНОМУ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

І. Загальні положення

1.1. Цей порядок визначає основні принципи, напрями, умови, організацію проведення психофізіологічного опитування осіб з використанням поліграфа у Державному Бюро розслідувань (далі – Бюро).

1.2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:

 • довідка про результати опитування осіб із використанням поліграфа – документ, у якому викладено письмові оціночні висновки спеціаліста поліграфа за результатами опитування щодо питань, які підлягали аналізу (оцінці) та з’ясуванню, про факти, події, явища, що становлять мету і завдання опитування;
 • ініціатор опитування (далі – ініціатор) – Директор Державного Бюро розслідувань та його заступники, а також особа, щодо якої висунуті сумніви стосовно правдивості наданої нею інформації (у випадку наявності її письмового клопотання про проведення опитування, з метою спростування цих сумнівів);
 • матеріали опитування – завдання на проведення опитування осіб із використанням поліграфа, надані ініціатором документи, перелік тестів та запитань, поліграми, заява про надання добровільної згоди на проведення опитування, аудіо – та (або) відеозаписи;
 • суб’єкт опитування – особа, яка досягла 18-річного віку і є працівником Бюро або кандидатом для прийняття на роботу до Бюро та визначена у завданні на проведення опитування;
 • опитування з використанням поліграфа (далі – опитування) – спеціально організований і науково-обґрунтований комплекс методів та прийомів їх застосування для отримання, порівняння й інтерпретації психофізіологічних реакцій суб’єкта опитування у відповідь на психологічні стимули;
 • поліграф – технічний, багатоканальний реєстратор фізіологічних реакцій особини, гласного використання, який дозволяє виявляти і фіксувати фізіологічні реакції опитуваної особи на певні стимули (подразники) за рахунок перетворення її фізіологічних показників активності в електричні сигнали, що відображаються у вигляді кривих на поліграмах, який має не менше п’яти каналів реєстрації фізіологічних реакцій, в тому числі канал виявлення протидії;
 • спеціаліст поліграфа – співробітник структурного підрозділу Бюро, або за необхідністю сторонній спеціаліст залучений на спеціальних договірних умовах – фахівець освітньо-квіліфікаційного рівня «спеціаліст» або «магістр», який пройшов спеціальне навчання за напрямком підготовки проведення психофізіологічних досліджень із використанням поліграфа, що підтверджується відповідним документом, і має необхідні навички роботи з поліграфом, володіє методиками проведення опитування осіб та функціональними обов’обов’язками (посадовими інструкціями) якими передбачене проведення опитування.

1.3. Метою проведення опитування є отримання ймовірної та орієнтувальної інформації, яку іншим шляхом отримати неможливо, для з’ясування ступеня її достовірності та повноти, отримання додаткових відомостей, які можуть використовуватись в службовій діяльності.

Основним завданням проведення опитування є забезпечення кадрової безпеки при підготовці та прийнятті кадрових рішень щодо прийняття (поновлення) на роботу до Бюро, призначення (переміщення) осіб на посади у Бюро.

1.4. Опитування суб’єкта не передбачає отримання незаперечних результатів щодо реагування особи на психологічні стимули (подразники), а висновки такого опитування мають виключно ймовірний та орієнтувальний характер.

1.5. Результати опитування суб’єкта не мають будь-якої доказової сили, а лише орієнтують на здобуття відповідної інформації в порядку, передбаченому чинним законодавством.

1.6. Підставою для необхідності проведення опитування є:

 • завдання, отримане від ініціатора на проведення опитування особи з використанням поліграфа (далі – завдання) відповідно до напрямів, визначених у розділі ІІІ цього Порядку;
 • бажання будь-якої особи, висловлене нею в письмовій формі.

1.7. Роботу з поліграфом здійснюють спеціалісти поліграфа з числа особового складу Бюро.

З питань організації роботи на поліграфі та використання результатів опитування структурний підрозділ Бюро підпорядковується Директору Бюро.

1.8. Правовою основою виконання спеціалістом поліграфа психофізіологічних опитувань осіб є Конституція України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Кодекс законів про працю України, Закони України Про Державне бюро розслідувань”, “Про державну службу”, “Про запобігання корупції”, “Про державну таємницю”, “Про очищення влади”, “Про інформацію”, “Про захист персональних даних”, та інших нормативно-правових актів.

1.9. Опитування осіб із використанням поліграфа проводитися відповідно до отриманого завдання від ініціатора (додаток 1) або (додаток 2), яке готує і підписує ініціатор та подає через директора Департаменту кадрової політики Бюро (далі – ДКП Бюро) на затвердження Директору Бюро. Затверджене завдання надається до структурного підрозділу Бюро.

Завдання, надане Директором Бюро, затвердженню не підлягає.

До завдання додається перелік питань, що повинні бути вирішені спеціалістом поліграфа. У завданні зазначається, правдивість якої саме інформації, що надається особою, викликає сумнів, та якими документами ці сумніви підтверджуються. Зазначені документи додаються до завдання.

Після отримання завдання спеціаліст поліграфа розробляє перелік питань для проведення опитування, які узгоджує з особою, яка ініціює опитування.

Вищевказані вимоги не поширюються на випадок проведення опитування за ініціативою особи, яка особисто надає необхідну для такого опитування інформацію спеціалісту поліграфа. Перелік питань у цьому випадку визначає спеціаліст поліграфа.

ІІ. Основні принципи проведення опитування осіб

2.1. Опитування є комплексною процедурою, що має свої особливості залежно від спрямованості та завдань. Процедура проведення передбачає дотримання загальнообов’язкових принципів: добровільної згоди, правомірності, комплексності та всебічного забезпечення прав людини.

2.2. Згідно з принципом добровільної згоди спеціаліст поліграфа починає опитування особи лише за умови отримання від неї добровільної згоди на проведення опитування з використанням поліграфа, при відсутності у особи проблем, пов’язаних зі станом здоров’я та інших причин, визначених у пункті 4.3 розділу IV цього Порядку.

2.3. За принципом правомірності опитування осіб проводитися тільки за наявності відповідного завдання та в межах визначеного кола питань, про що спеціаліст поліграфа повідомляє суб’єкт опитування.

2.4. Принцип комплексності вимагає від спеціаліста поліграфа використання всіх наявних методичних можливостей, застосованих під час опитування, для забезпечення повної та всебічної обґрунтованості висновків щодо суб’єкта опитування.

2.5. Принцип забезпечення прав і свобод людини задекларовані статтями 8-10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод для спеціаліста поліграфа є провідним.

суб’єкт опитування повинен знати, з якого приводу з ним проводиться дана процедура, і перед початком опитування має бути ознайомленим з тематикою опитування, а також має право відмовитись від даної процедури на будь-якому етапі проведення.

III. Напрямки проведення опитування осіб

3.1. Опитування осіб проводиться при підготовці кадрових рішень щодо прийняття (поновлення) на роботу, призначення (переміщення) на посади у структурні підрозділи Бюро для отримання інформації про:

 • виявлення ознак приховування або спотворення анкетних даних, окремих фактів біографії;
 • ознаки алкогольної залежності, вживання наркотичних та (або) психотропних речовин без призначення лікаря;
 • приховані мотиви прийняття (вступ) на роботу в Бюро, призначення (переміщення) на посади в Бюро;
 • наявність боргів або фінансових зобов’язань, причетність до діянь, що передбачають юридичну відповідальність;
 • вчинення суб’єктом опитування протиправних дій, порушення стосовно нього кримінального провадження;
 • виявлення контактів з членами злочинних організацій;
 • виявлення участі в діяльності заборонених громадських об’єднань, членства у політичних партіях;
 • наявність посвідки на проживання (іншого документа), що підтверджує право на тривале проживання на території іншої держави, наявність громадянства іншої країни;
 • розголошення суб’єктом опитування відомостей, що становлять державну таємницю, службову таємницю або конфіденційну інформацію.

3.2. Проведення опитування осіб з використанням поліграфа застосовується для підвищення ефективності проведення службових розслідувань в Бюро для отримання інформації про:

 • звужування кола можливо причетних до події, що перевіряється;
 • виявлення можливості причетності суб’єкта опитування до підготовки або вчинення будь-якого правопорушення;
 • правдивість інформації, наданої суб’єктом опитування;
 • напрями отримання доказів про підготовку або вчинення ряд правопорушень;
 • механізм і спосіб здійснення правопорушення;
 • підготовку до вчинення корупційних та інших протиправних дій з боку посадових осіб;
 • наявність боргів або фінансових зобов’язань, причетності до діянь, що передбачають юридичну відповідальність;
 • ознаки небезпеки, незаконних посягань, пов’язаних з виконанням суб’єктом опитування посадових обов’язків;
 • розголошення об’єктом опитування відомостей, що становлять державну таємницю, службову таємницю або конфіденційну інформацію.

IV. Загальні умови проведення опитування осіб

4.1. Для забезпечення об’єктивності результатів опитування повинні бути дотримані умови:

 • стану приміщення;
 • належного фізичного і психологічного стану суб’єкта опитування.

4.2. Для проведення опитування використовується спеціально обладнане або пристосовується наявне службове приміщення, яке відповідає наступним вимогам:

 • площа – від 10 м-2;
 • висота – не менше 2,5 м;
 • стіни приміщення пофарбовані в нейтральні пастельні кольори, без деталей, які відволікають увагу;
 • захищеність від впливу зовнішніх факторів (яскраве світло, шум, вібрація та інші фактори), які можуть вплинути на об’єктивність опитування;
 • технічна захищеність згідно вимог законодавства України щодо норм технічного захисту приміщень, у яких обробляється інформація з обмеженим доступом.
 • наявність санвузла

4.3. Опитування не проводиться, якщо в об’єкта виявлено:

 • гострий період соматичних захворювань;
 • гострий больовий синдром;
 • інтоксикація організму;
 • захворювання, що супроводжуються вираженою серцево-судинною, дихальною недостатністю;
 • травми, анатомічні дефекти й обмороження пальців рук, ампутація верхніх кінцівок;
 • знаходження особи у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння або під впливом психотропних речовин, будь-яких медикаментів, що впливають на функціонування центральної нервової, серцево-судинної або дихальної системи.

Опитування не проводиться щодо особи у стані вагітності (проводиться за згодою вагітної і при можливості спеціаліста поліграфа провести таку роботу).

Опитування також не проводиться, якщо:

 • суб’єкт опитування є близькою особою спеціаліста поліграфа;
 • існує конфлікт інтересів між суб’єктом опитування та спеціалістом поліграфа;
 • якщо спеціаліст поліграфа безпосередньо підпорядкований особі, яка є суб’єктом опитування, то процедура проводиться іншим спеціалістом поліграфа.

Терміни “близькі особи” і “конфлікт інтересів” вживаються у значеннях, наведених у Законі України “Про запобігання корупції”.

4.4. Особи, які мали доступ до інформації про факт, процедуру та результати опитування, забезпечують її конфіденційність. За порушення конфіденційності цієї інформації винні особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

V. Порядок проведення опитування осіб

5.1. Ініціатор надає спеціаліста поліграфа завдання не пізніше ніж за три робочих дня.

5.2. Отримавши завдання, спеціаліст поліграфа попередньо вивчає наявні матеріали, після чого визначає дату, час, місце та умови проведення опитування особи, про що повідомляє ініціатора.

5.3. Ініціатор з дотриманням конфіденційності здійснює організаційне забезпечення проведення опитування на всіх етапах, в тому числі прибуття суб’єкта опитування у визначені час і місце.

При проведенні опитування особи поза місця постійного розташування Бюро матеріали опитування, інформація, викладена в довідках не може ставитися до інформації з обмеженим доступом.

Вимоги законодавства України щодо норм технічного захисту приміщень, у яких обробляється інформація з обмеженим доступом, у цьому випадку не застосовуються.

Якщо опитування проводиться поза місця постійного розташування Бюро, ініціатор відповідає за забезпечення умов проведення опитування встановленим вимогам, а саме:

 • місце проведення опитування осбі повинно забезпечувати безпеку її здоров’я;
 • шумо – і перешкодозахищеність;

5.4. Перед початком опитування спеціаліст поліграфа з’ясовує у суб’єкта опитування його фізичний і психічний стан, визначений пунктом 4.3 розділу IV цього Порядку. У разі встановлення, що суб’єкт опитування знаходиться хоча б в одному із зазначених станів, процедура не проводиться.

5.5. За результатами з’ясування питань щодо добровільності особи на виконання опитування спеціаліст поліграфа пропонує їй заповнити заяву про надання добровільної згоди на проведення опитування з використанням поліграфа (далі – заява) (додаток 3). Заява суб’єкт опитування заповнює власноруч. У разі відмови опитування не проводиться.

Одночасно суб’єкту опитування роз’яснюється, що поліграф не завдає шкоди життю, здоров’ю людини та навколишньому середовищу, про що робиться відмітка у заяві.

5.6. В процесі проведення опитування суб’єкт має право в будь-який момент відмовитися від подальшої участі в його проведенні.

5.7. Під час опитування за письмовою згодою суб’єкта опитування можуть використовуватися аудіо – і відеозапис.

5.8. Опитування не може тривати більше ніж дві години без перерви часу достатньою для відпочинку.

VI. Оформлення матеріалів опитування осіб

6.1. Після закінчення процедури опитування особи спеціаліст поліграфа готує довідку про результати опитування з використанням поліграфа (далі – довідка) (додаток 4), за такою формою:

 • час початку і закінчення проведення опитування особи;
 • посада, прізвище, ім’я та по батькові спеціаліста поліграфа;
 • номер документа, що підтверджує проходження відповідної підготовки спеціалістом поліграфа, ким виданий цей документ;
 • посада, прізвище, ім’я та по батькові ініціатора;
 • назва і модель поліграфа, що використовувався, і кількість каналів, що забезпечують реєстрацію фізіологічних показників;
 • місце проведення опитування суб’єкта;
 • прізвище, ім’я та по батькові суб’єкта опитування;
 • підстава для проведення опитування;
 • мета проведення опитування;
 • питання, які перевірялися;
 • опис отриманих результатів і реакції суб’єкта опитування по кожному з пред’явлених тестів;
 • додаткова інформація, отримана в процесі проведення опитування;
 • особливості поведінки суб’єкта опитування під час проведення процедури;
 • перелік документів, які додаються до довідки;
 • посада та підпис спеціаліста поліграфа, який проводив опитування суб’єкта.

6.2. У довідці обов’язково вказується, що висновки носять ймовірний та орієнтовний характер і не можуть бути використані як доказ у будь-якому виробництві.

6.3. У зміст довідки не вносяться жодні персональні дані особи, крім анкетних даних (прізвище, ім’я та по батькові) і відомості, що стосуються обставин, які перевірялися.

6.4. Якщо при проведенні опитування особи встановлені обставини, важливі для справи, але питання про які не ставилися в завданні, спеціаліст поліграфа вказує про це у довідці.

6.5. Складені довідки реєструються в журналі обліку довідок про результати опитування осіб, який ведеться спеціалістом поліграфа в структурному підрозділі Бюро.

VII. Зберігання і використання результатів опитування осіб

7.1. Інформація, викладена в довідках і матеріалах опитування, можуть містити інформацію з обмеженим доступом, але не повинна перевищувати грифа “для службового користування”.

Гриф обмеження доступу надає ініціатор при розробці завдання у відповідності з чинним законодавством. Для решти документів гриф обмеження доступу надається з урахуванням грифа завдання та доданих до неї матеріалів.

Порядок обліку, зберігання, використання та знищення матеріалів опитування осіб, які містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

7.2. Після закінчення опитування особи довідка надсилається безпосередньо ініціатору та долучається до матеріалів з підготовки та прийняття кадрових рішень.

7.3. Матеріали опитування осіб зберігаються в структурному підрозділі Бюро.

7.4. Будь-які інші можливі матеріали, що використовувалися для проведення опитування осіб (графіки, чернетки спеціаліста поліграфа), не накопичуються.

VIII. Особливості проведення опитування осіб

8.1. Спеціаліста поліграфа забороняється використовувати свої знання і становище з метою порушення прав і свобод громадян. Він відповідає за додержання пріоритету інтересів, прав і свобод людини, з якою проводиться опитування.

8.2. Спеціаліст поліграфа повинен всіляко запобігати можливі негативні наслідки своєї професійної діяльності і не допускати будь-яких дій, що загрожують недоторканності особи, завдають шкоди діловій репутації або принижують честь і гідність людини.

8.3. Спеціаліст поліграфа застосовує лише ті знання, якими він володіє відповідно до своєї кваліфікації і повноважень.

8.4. Спеціалісту поліграфа забороняється поширювати будь-яку інформацію щодо результатів використання поліграфа.

8.5. Методичний контроль за роботою спеціалістів поліграфа здійснюють начальник або заступник начальника структурного підрозділу Бюро, які мають відповідну професійну підготовку в цій області.

8.6. У разі втручання у діяльність спеціаліста поліграфа останній повинен негайно повідомити в установлений порядок про це керівництво Бюро і припинити роботу.Leave a Reply

Your email address will not be published.


ААКТУАЛЬНО

ПЕРЕВАГИ ВАП

Ставши членом Всеукраїнської асоціації поліграфологів, Ви відкриєте для себе нові можливості та перспективи


НАВЧАННЯ ПОЛІГРАФОЛОГІВ

Тільки ми готуємо поліграфологів на базі Національного університету. Наші учні отримують документ про освіту державного зразка


ЄДИНИЙ РЕЄСТР ПОЛІГРАФОЛОГІВ

За ініціативою ВАП був створений Єдиний реєстр поліграфологів України. На даний момент в Реєстрі понад 200 поліграфологів


ВАП МАЄ ПРЕДСТАВНИЦТВО У КОЖНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

На даний момент ВАП має 22 Представництва у всіх обласних центрах. Ми оперативно обслуговуємо корпорації з мережею філій і підрозділів.


РУБІКОН – ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПОЛІГРАФ

Поліграф «Рубікон» має 7 реєстраційних каналів, 5 років гарантії, сверхкачественные датчики та мережа сервісних центрів по Україні.
ДОСЛІДЖЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІГРАФА

Поліграфологи ВАП завжди готові організувати професійні дослідження будь-якої складності з високою достовірністюЗамовити дзвінок
+
Чекаю дзвінка!