ВАП – юридичні та детективні послуги
Всеукраїнська асоціація поліграфологів
+38 044 578 19 00
+38 096 966 90 00
info@polygraph.ua всі контакти
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Новини UA » Новини ТОП UA

Порядок проведення досліджень із застосуванням поліграфу в ДБР


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 травня 2017 р. № 449

Київ

Про затвердження Порядку проведення
психофізіологічного дослідження із застосуванням
поліграфа у Державному бюро розслідувань

Відповідно до абзацу другого частини четвертої статті 26 Закону України “Про Державне бюро розслідувань” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа у Державному бюро розслідувань, що додається.

Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2017 р. № 449

ПОРЯДОК
проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням
поліграфа у Державному бюро розслідувань

Загальні питання

 1. Цей Порядок визначає основні принципи, напрями, умови, організацію проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа (далі — дослідження) у Державному бюро розслідувань (далі — Бюро).
 2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

довідка про результати дослідження — документ, у якому викладено письмові ймовірні та орієнтувальні висновки спеціаліста поліграфа за результатами дослідження щодо питань про факти, події, явища, які складають мету і завдання дослідження;

ініціатор дослідження — Директор Бюро, його заступники, керівники територіальних органів Бюро, спеціальних підрозділів Бюро, конкурсна комісія, яка проводить конкурс на зайняття відповідної посади, а також працівник Бюро, щодо якого висунуто документально підтверджені сумніви стосовно правдивості наданої ним інформації (у разі наявності письмової заяви про надання добровільної згоди на проведення дослідження для спростування таких сумнівів) (далі — ініціатор);

матеріали дослідження — завдання на проведення дослідження, надані ініціатором документи, перелік тестів та запитань, поліграми, заява про надання добровільної згоди на проведення дослідження, аудіо- та (або) відеозаписи, довідка про результати дослідження;

поліграф — технічний багатоканальний (у тому числі має канал виявлення протидії) реєстратор психофізіологічних реакцій суб’єкта дослідження, який дає можливість виявляти і фіксувати психофізіологічні реакції суб’єкта дослідження на певні стимули (подразники) шляхом перетворення його психофізіологічних показників активності з аналогових сигналів у цифрові сигнали, які відображаються у вигляді кривих на поліграмах;

психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа — нешкідливе для життя і здоров’я людини опитування з використанням комп’ютерного технічного засобу, призначеного для реєстрації психофізіологічних реакцій, під час якого проводиться аналіз динаміки зазначених реакцій суб’єкта дослідження у відповідь на психологічні стимули, представлені у формі варіантів відповідей, предметів, схем, фотографій тощо, що дає можливість виявити симуляцію і представити зареєстровані результати в аналоговій та/або цифровій формі;

спеціаліст поліграфа — працівник структурного підрозділу Бюро або у разі потреби залучений сторонній спеціаліст, який володіє державною мовою, має ступень “магістра” і здобув післядипломну освіту за програмами підготовки спеціалістів поліграфа;

суб’єкт дослідження — працівник  Бюро або особа, що претендує на призначення на посаду у Бюро, які не мають медичних протипоказань для проведення дослідження і яких визначено у завданні на проведення дослідження.

 1. Особи, які претендують на призначення на посади у Бюро, проходять дослідження перед вступом на службу до Бюро. Працівники Бюро проходять дослідження не рідше ніж один раз на рік під час проходження служби у Бюро.

Результати дослідження не є підставою для прийняття рішення про відмову особі у зайнятті посади, а використовуються під час проведення співбесіди з нею лише як інформація ймовірного характеру, яка сприяє оцінюванню працівника.

 1. Підставою для проведення дослідження є:
 • завдання на проведення дослідження (далі — завдання) відповідно до напрямів, визначених у пунктах 15 і 16 цього Порядку;
 • заява працівника Бюро або особи, яка претендує на призначення на посаду у Бюро, про надання добровільної згоди на проведення дослідження (додаток 1).
 1. Дослідження проводять спеціалісти поліграфа. Структурні підрозділи Бюро підпорядковуються Директору Бюро щодо питань організації роботи з поліграфом і використання результатів дослідження.
 2. Спеціаліст поліграфа проводить дослідження на основі Конституції України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, Законів України “Про Державне бюро розслідувань”, “Про державну службу”, “Про запобігання корупції”, “Про державну таємницю”, “Про очищення влади”, “Про інформацію”, “Про захист персональних даних” та інших нормативно-правових актів.
 3. Дослідження проводиться відповідно до отриманого від ініціатора завдання (додатки 2 і 3), крім випадків, коли ініціатором є суб’єкт дослідження. Ініціатор готує і підписує завдання, після чого подає його через керівника підрозділу внутрішнього контролю, у якому буде проводитися дослідження, на затвердження Директору Бюро. У разі коли ініціатором є суб’єкт дослідження, то завдання готує, підписує і подає на затвердження Директору Бюро спеціаліст поліграфа, який буде проводити дослідження.

Затверджене завдання передається до підрозділу внутрішнього контролю Бюро, який проводить дослідження.

Завдання, надане Директором Бюро, затвердженню не підлягає.

Якщо під час проходження особою, яка претендує на призначення на посаду у Бюро, співбесіди перед вступом на службу до Бюро виникли сумніви щодо правдивості інформації, яку надає ця особа, то можна включити до завдання з’ясування факту правдивості такої інформації, додавши документи, якими зазначені сумніви підтверджуються.

У разі коли під час роботи у Бюро виникли сумніви щодо правдивості інформації, яку надає працівник Бюро, то під час проходження ним чергового дослідження можна включити до завдання з’ясування факту правдивості такої інформації, додавши документи, якими зазначені сумніви підтверджуються.

Після отримання завдання спеціаліст поліграфа розробляє перелік запитань (психологічних стимулів) для проведення дослідження, які повинні бути узгоджені з ініціатором.

Зазначені в абзаці шостому цього пункту вимоги не поширюються на ситуацію, коли ініціатором є суб’єкт дослідження, який особисто надає необхідну для такого дослідження інформацію спеціалісту поліграфа. Перелік запитань (психологічних стимулів) у такому разі спеціаліст поліграфа не узгоджує з ініціатором.

 1. Для проведення дослідження використовується поліграф, який відповідає вимогам ДСТУ 8692:2016.

Використання поліграфа, який не відповідає зазначеним вимогам, забороняється.

Основні принципи проведення дослідження

 1. Дослідження має свої особливості залежно від напряму і завдань та передбачає дотримання загальнообов’язкових принципів, а саме: добровільності, правомірності, неупередженості, комплексності та всебічного забезпечення прав і свобод людини і громадянина.
 2. Згідно з принципом добровільності спеціаліст поліграфа починає дослідження лише за добровільною згодою суб’єкта дослідження на проведення дослідження за умови відсутності у суб’єкта дослідження медичних протипоказань для проведення дослідження, а також інших причин, визначених у пункті 19 цього Порядку.
 3. За принципом правомірності дослідження проводиться тільки за наявності відповідного завдання та в межах визначеного кола питань, про що спеціаліст поліграфа повідомляє суб’єкту дослідження.

12 Принцип неупередженості передбачає неупереджене ставлення спеціаліста поліграфа до суб’єкта дослідження.

 1. Принцип комплексності вимагає від спеціаліста поліграфа використання всіх наявних методичних можливостей, застосовуваних під час дослідження, для забезпечення повної та всебічної обґрунтованості висновків дослідження.
 2. Принцип всебічного забезпечення прав і свобод людини і громадянина є основним. Особа повинна знати, з якої причини щодо неї проводять дослідження, а також має право відмовитися від дослідження на будь-якому етапі його проведення.

Напрями проведення дослідження

 1. Особи, які претендують на призначення на посади у Бюро, проходять дослідження для отримання умовної та орієнтувальної інформації про наявність таких обставин, у тому числі у минулому:
 • вчинення суб’єктом дослідження протиправних дій, відкриття стосовно нього кримінального провадження;
 • перебування на агентурному зв’язку в спецслужбі іншої держави;
 • участь у діяльності заборонених законом або судом громадських об’єднань, членство в політичних партіях, участь у створенні чи діяльності політичних партій;
 • наявність громадянства іншої держави або документа, виданого уповноваженими органами іншої держави, про те, що суб’єкт дослідження набуде її громадянства, якщо вийде з громадянства України;
 • розголошення відомостей, які є конфіденційною, таємною або службовою інформацією;
 • правдивість інформації, сумніви щодо якої виникли під час проходження особою, яка претендує на призначення на посаду у Бюро, співбесіди перед вступом на службу до Бюро.
 1. Працівники Бюро проходять дослідження для отримання умовної та орієнтувальної інформації щодо питань, зазначених в абзацах другому і шостому пункту 15 цього Порядку, а також щодо виконання своїх службових обов’язків.

Загальні умови проведення дослідження

 1. Для забезпечення об’єктивності результатів дослідження повинні бути дотримані умови щодо:
 • відповідності поліграфа вимогам ДСТУ 8692:2016;
 • стану приміщення, в якому буде проводитися дослідження;
 • належного фізичного та психічного стану суб’єкта дослідження.
 1. Для проведення дослідження використовується спеціально обладнане або пристосовується наявне службове приміщення, яке відповідає таким вимогам:
 • площа — більше 12 кв. метрів;
 • висота стін — не менше 2,5 метра;
 • наявність м’якого крісла з підлокітниками для суб’єкта дослідження;
 • стіни приміщення повинні бути нейтрального пастельного кольору і не мати деталей, які відволікають увагу;
 • захищеність від зовнішніх факторів (яскраве світло, шум, вібрація, будь-які перешкоди та інші фактори), які можуть вплинути на об’єктивність дослідження;
 • заземлення поліграфа;
 • технічна захищеність приміщення відповідно до вимог законодавства про норми технічного захисту приміщень, в яких обробляється інформація з обмеженим доступом;
 • температура і вологість повітря у приміщенні повинна відповідати встановленим нормам;
 • місце проведення дослідження повинно бути безпечним для життя і здоров’я суб’єкта дослідження;
 • наявність санвузла поблизу.
 1. Дослідження переноситься на визначений ініціатором (або спеціалістом поліграфа у разі, коли ініціатором є суб’єкт дослідження) строк з урахуванням тяжкості стану, якщо у суб’єкта дослідження:
 • гострий період соматичних захворювань;
 • гострий больовий синдром;
 • інтоксикація організму;
 • захворювання, що супроводжуються явно вираженою серцево-судинною чи дихальною недостатністю;
 • інший стан, який не допускає можливості проведення дослідження.

Надання медичної довідки є обов’язковою умовою для     підтвердження наявності у суб’єкта дослідження станів, перерахованих в абзацах другому — п’ятому цього пункту.

Дослідження щодо суб’єкта дослідження, який перебуває у стані вагітності, що підтверджується відповідною медичною довідкою, не проводиться, крім як за ініціативою самого суб’єкта дослідження.

Дослідження проводиться іншим спеціалістом поліграфа у разі, коли:

 • суб’єкт дослідження є близькою особою спеціаліста поліграфа;
 • наявний реальний або потенційний конфлікт інтересів у спеціаліста поліграфа.

Якщо спеціаліст поліграфа безпосередньо підпорядкований суб’єкту дослідження, то дослідження проводиться спеціалістом поліграфа з іншого підрозділу внутрішнього контролю Бюро.

Терміни “близькі особи”, “потенційний конфлікт інтересів” та “реальний конфлікт інтересів” вживаються у значенні, наведеному в   Законі України “Про запобігання корупції”.

 1. Особи, які мали доступ до інформації про факт, процедуру та результати дослідження, забезпечують її конфіденційність. За порушення конфіденційності такої інформації винні особи несуть відповідальність згідно із законом.
 2. Спеціалісту поліграфа заборонено використовувати свої знання і службове становище для порушення прав і свобод людини і громадянина. Він відповідає за додержання пріоритету інтересів, прав і свобод суб’єкта дослідження.
 3. Спеціаліст поліграфа повинен всіляко запобігати можливим негативним наслідкам своєї професійної діяльності і не допускати будь-яких дій, що загрожують недоторканності особи, завдають шкоди діловій репутації або принижують честь і гідність людини.
 4. Спеціалісту поліграфа категорично заборонено передавати результати проведених досліджень іншим суб’єктам, крім тих, які визначені цим Порядком, а також заборонено розповсюджувати будь-яку інформацію, що стала йому відома під час проведення дослідження.
 5. Контроль за роботою спеціалістів поліграфа здійснює начальник або заступник начальника структурного підрозділу внутрішнього контролю Бюро, який навчався за програмою підготовки спеціалістів поліграфа.
 6. Якщо у діяльність спеціаліста поліграфа здійснюється втручання, він повинен негайно повідомити про це в установленому порядку керівництву Бюро і припинити роботу.

Процедура проведення дослідження

 1. Ініціатор надає спеціалісту поліграфа завдання на проведення дослідження, крім випадків, коли ініціатором є суб’єкт дослідження.
 2. Отримавши завдання від ініціатора або підготувавши його самостійно (у разі, коли ініціатором є суб’єкт дослідження), спеціаліст поліграфа попередньо вивчає наявні матеріали, після чого визначає дату, час, місце та умови проведення дослідження і повідомляє зазначені деталі ініціаторові.
 3. Ініціатор (крім випадків, коли ініціатором є суб’єкт дослідження) з дотриманням конфіденційності здійснює організаційне та інформаційне забезпечення проведення дослідження на всіх етапах, у тому числі прибуття суб’єкта дослідження у визначені час та місце.
 4. Перед початком дослідження спеціаліст поліграфа з’ясовує у суб’єкта дослідження його фізичний та психічний стан. У разі встановлення, що суб’єкт дослідження перебуває хоча б в одному із станів, визначених у пункті 19 цього Порядку, ініціатор (або спеціаліст поліграфа у разі, коли ініціатором є суб’єкт дослідження) переносить проведення дослідження.
 5. За результатами перевірки добровільності згоди суб’єкта дослідження на проведення дослідження спеціаліст поліграфа пропонує йому заповнити заяву про надання добровільної згоди на проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа (далі — заява) (додаток 1). Заяву суб’єкт дослідження заповнює власноруч. Дослідження не проводять, якщо особа відмовилася від написання заяви.

Водночас суб’єкту дослідження пояснюють, що поліграф не завдає шкоди життю, здоров’ю людини та навколишньому середовищу. Про проведене пояснення робиться відмітка в заяві.

 1. Під час проведення дослідження суб’єкт дослідження має право в  будь-який момент відмовитися від подальшої участі у ньому, що повинно

бути оформлено довідкою у довільній формі про відмову особи від дослідження.

 1. Під час дослідження за письмовою згодою суб’єкта дослідження може здійснюватись аудіо- та відеозапис.
 2. Дослідження не може тривати без перерви довше однієї години.

Після перерви дослідження поновлюється.

 1. Дослідження проводиться державною мовою.

Оформлення матеріалів дослідження

 1. Завдання на проведення дослідження реєструються у спеціальному журналі.
 2. Після завершення дослідження спеціаліст поліграфа готує довідку про результати дослідження (далі — довідка) у двох примірниках (додаток 4), яка повинна містити таку інформацію:
 • час початку та закінчення дослідження;
 • серія, номер, дата видачі документа, найменування закладу післядипломної освіти, в якому спеціалісту поліграфа був виданий документ, що засвідчує проходження відповідної підготовки;
 • посада, найменування структурного підрозділу, прізвище, ім’я та по батькові ініціатора;
 • назва, модель і серійний номер поліграфа, який використовувався, та кількість каналів, що забезпечують реєстрацію психофізіологічних показників суб’єкта дослідження;
 • місце проведення дослідження, адреса;
 • прізвище, ім’я та по батькові суб’єкта дослідження;
 • підстава для проведення дослідження;
 • мета проведення дослідження;
 • питання, що перевірялися відповідно до поставленого завдання;
 • опис отриманих результатів та психофізіологічних реакцій суб’єкта дослідження на кожен із стимулів;
 • обґрунтовані висновки;
 • перелік документів, що додаються до довідки;
 • посада, найменування структурного підрозділу, прізвище, ім’я та по батькові спеціаліста поліграфа, який проводив дослідження;
 • дата проведення дослідження.
 1. У довідці обов’язково зазначається, що висновки носять ймовірний та орієнтувальний характер і не можуть бути використані як доказу будь-якому провадженні, а потребують додаткової перевірки та пошуку доказів в установленому законодавством порядку.
 2. Спеціалісту поліграфа під час проведення дослідження заборонено з’ясовувати обставини, які не стосуються питань, що перевіряються відповідно до поставленого завдання.
 3. У зміст довідки не вносяться жодні персональні дані суб’єкта дослідження, крім анкетних даних (прізвище, ім’я та по батькові) та відомостей, що стосуються обставин, які перевірялися.
 4. Складені довідки реєструються в журналі обліку довідок про результати дослідження, який ведеться спеціалістом поліграфа у структурному підрозділі внутрішнього контролю Бюро.

Зберігання і використання результатів дослідження

 1. Інформаційні дані, викладені в довідках, містять інформацію з обмеженим доступом, гриф якої визначає ініціаторпід час розроблення завдання відповідно до законодавства. Для решти документів гриф обмеження доступу надається з урахуванням грифа завдання та доданих до нього матеріалів.

Ведення обліку, зберігання, використання та знищення матеріалів дослідження, які містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюються відповідно до законодавства.

 • Після завершення дослідження довідка передається безпосередньо ініціатору і додається до матеріалів щодо підготовки та ухвалення кадрового рішення.
 • Матеріали дослідження зберігаються у структурних підрозділах, визначених Бюро.

  Всі новини ВАП
  Література ВАП
  Детально про поліграф РУБІКОН
  Детально про ВСЕУКРАЇНСЬКУ АСОЦІАЦІЮ ПОЛІГРАФОЛОГІВ
  Детально про підготовку поліграфологів
  Детально про проведення перевірок на детекторі брехні (поліграфі)

  КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  от 11 мая 2017 № 449

  Киев

  Об утверждении Порядка проведения

  психофизиологического исследования с применением

  полиграфа в Государственном бюро расследований

   

  В соответствии с абзацем вторым части четвертой статьи 26 Закона Украины “О Государственном бюро расследований” Кабинет Министров Украины постановляет:

  Утвердить Порядок проведения психофизиологического исследования с применением полиграфа в Государственном бюро расследований, прилагается.

  Премьер-министр Украины В. Гройсман

   Утверждено

  постановлением Кабинета Министров Украины

  от 11 мая 2017 № 449

  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМПОЛИГРАФА В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ

  общие вопросы

  1. Настоящий Порядок определяет основные принципы, направления, условия, организацию проведения психофизиологического исследования с применением полиграфа (далее – исследование) в Государственном бюро расследований (далее – Бюро).
  2. Термины, используемые в настоящем Порядке, имеют следующее значение:

  справка о результатах исследования – документ, в котором изложены письменные вероятные и ориентировочные выводы специалиста полиграфа по результатам исследования по вопросам о фактах, событиях, явлениях, которые составляют цель и задачи исследования;

  инициатор исследования – Директор Бюро, его заместители, руководители территориальных органов Бюро специальных подразделений Бюро, конкурсная комиссия, которая проводит конкурс на занятие соответствующей должности, а также работник Бюро, по которому выдвинуто документально подтверждены сомнения в правдивости предоставленной им информации (при наличии письменного заявления о предоставлении добровольного согласия на проведение исследования для опровержения таких сомнений) (далее – инициатор)

  материалы исследования – задание на проведение исследования, предоставленные инициатором документы, перечень тестов и вопросов, полиграммы, заявление о предоставлении добровольного согласия на проведение исследования, аудио- и (или) видеозаписи, справка о результатах исследования;

  полиграф – технический многоканальный (в том числе имеет канал выявления противодействия) регистратор психофизиологических реакций субъекта исследования, позволяющий выявлять и фиксировать психофизиологические реакции субъекта исследования на определенные стимулы (раздражители) путем преобразования его психофизиологических показателей активности с аналоговых сигналов в цифровые сигналы, которые отображаются в виде кривых на полиграммах;

  психофизиологическое исследование с применением полиграфа – безвредное для жизни и здоровья человека опрос с использованием компьютерного технического средства, предназначенного для регистрации психофизиологических реакций, в ходе которого проводится анализ динамики указанных реакций субъекта исследования в ответ на психологические стимулы, представленные в форме вариантов ответов, предметов, схем, фотографий и т.д., что позволяет выявить симуляцию и представить зарегистрированы результаты в аналоговой и / или цифровой форме;

  специалист полиграфа – работник структурного подразделения Бюро или в случае необходимости привлечен сторонний специалист, владеющий государственным

  языком, имеет степень “магистра” и получил последипломное образование по программам подготовки специалистов полиграфа;

  субъект исследования – работник Бюро или лицо, претендующее на назначение на должность в Бюро, не имеющие медицинских противопоказаний для проведения исследования и которых определен в задании на проведение исследования.

  1. Лица, претендующие на назначение на должности в Бюро, проходят исследования перед вступлением на службу в Бюро. Работники Бюро проходят исследования не реже одного раза в год во время прохождения службы в Бюро.

  Результаты исследования не являются основанием для принятия решения об отказе лицу в занятии должности, а используются во время проведения собеседования с ней только как информация вероятного характера, которая способствует оценке работника.

  1. Основанием для проведения исследования являются:

  задание на проведение исследования (далее – задание) в соответствии с направлениями, определенными в пунктах 15 и 16 настоящего Порядка;

  заявление работника Бюро или лица, претендующего на назначение на должность в Бюро, о предоставлении добровольного согласия на проведение исследования (приложение 1).

  1. Исследование проводят специалисты полиграфа. Структурные подразделения Бюро подчиняются директору Бюро по вопросам организации работы с полиграфом и использования результатов исследования.
  2. Специалист полиграфа проводит исследования на основе Конституции Украины, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, других международных договоров Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, Законов Украины “О Государственном бюро расследований”, “О государственной службе” , “О предотвращении коррупции”, “О государственной тайне”, “О очистки власти”, “Об информации”, “О защите персональных данных” и других нормативно-правовых актов.
  3. Исследование проводится в соответствии с полученным от инициатора задания (приложения 2 и 3), кроме случаев, когда инициатором является субъект исследования. Инициатор готовит и подписывает задание, после чего подает его через руководителя подразделения внутреннего контроля, в котором будет проводиться исследование, на утверждение Директору Бюро. В случае если инициатором является субъект исследования, то задача готовит, подписывает и представляет на утверждение Директору Бюро специалист полиграфа, который будет проводить исследования.

  Утвержденное задание передается в подразделение внутреннего контроля Бюро, который проводит исследования.

  Задача, предоставлено директором Бюро утверждению не подлежит.

  Если во время прохождения лицом, претендующим на назначение на должность в Бюро, собеседования перед поступлением на службу в Бюро возникли сомнения в правдивости информации, которую предоставляет этот человек, то можно включить в задачу выяснения факта правдивости такой информации, добавив документы, которыми указанные сомнения подтверждаются.

  В случае, если во время работы в Бюро возникли сомнения в правдивости информации, которую предоставляет работник Бюро, то во время прохождения им очередного исследования можно включить в задачу выяснения факта правдивости такой информации, добавив документы, которыми указанные сомнения подтверждаются.

  После получения задания специалист полиграфа разрабатывает перечень вопросов (психологических стимулов) для проведения исследования, которые должны быть согласованы с инициатором.

  Указанные в абзаце шестом настоящего пункта требования не распространяются на ситуацию, когда инициатором является субъект исследования, который лично оказывает необходимую для такого исследования информацию специалисту полиграфа. Перечень вопросов (психологических стимулов) в таком случае специалист полиграфа не согласовывают с инициатором.

  1. Для проведения исследования используется полиграф, который отвечает требованиям ДСТУ 8692: 2016.

  Использование полиграфа, который не соответствует указанным требованиям, запрещается.

  Основные принципы проведения исследования.

  1. Исследование имеет свои особенности в зависимости от направления и задач и предполагает соблюдение общеобязательных принципов, а именно: добровольности, правомерности, беспристрастности, комплексности и всестороннего обеспечения прав и свобод человека и гражданина.
  2. Согласно принципу добровольности специалист полиграфа начинает исследования только по добровольному согласию субъекта исследования на проведение исследования при отсутствии у субъекта исследования медицинских противопоказаний для проведения исследования, а также других причин, определенных в пункте 19 настоящего Порядка.
  3. По принципу правомерности исследование проводится только при наличии соответствующего задания и в пределах определенного круга вопросов, о чем специалист полиграфа сообщает субъекту исследования.

  12 Принцип беспристрастности предполагает непредвзятое отношение специалиста полиграфа к субъекту исследования.

  1. Принцип комплексности требует от специалиста полиграфа использования всех имеющихся методических возможностей, применяемых в ходе исследования, для обеспечения полной и всесторонней обоснованности выводов исследования.
  2. Принцип всестороннего обеспечения прав и свобод человека и гражданина является основным. Лицо должно знать, по какой причине по ней проводят исследования, а также вправе отказаться от исследования на любом этапе его проведения.

  Направления проведения исследования

  1. Лица, претендующие на назначение на должности в Бюро, проходят исследования для получения условной и ориентировочной информации о наличии таких обстоятельств, в том числе в прошлом:

  совершение субъектом исследования противоправных действий, открытия в отношении него уголовного производства;

  пребывания на агентурном связи в спецслужбе другого государства;

  участие в деятельности запрещенных законом или судом общественных объединений, членство в политических партиях, участие в создании или деятельности политических партий;

  наличие гражданства другого государства или документа, выданного уполномоченными органами другого государства, о том, что субъект исследования приобретет его гражданства, если выйдет из гражданства Украины;

  разглашение сведений, которые являются конфиденциальной, секретной или служебной информацией;

  достоверность информации, сомнения в отношении которого возникли при прохождении лицом, претендующим на назначение на должность в Бюро, собеседования перед поступлением на службу в Бюро.

  1. Работники Бюро проходят исследования для получения условной и ориентировочной информации по вопросам, указанным в абзацах втором и шестом пункта 15 настоящего Порядка, а также по выполнению своих служебных обязанностей.

  Общие условия проведения исследования

   

  1. Для обеспечения объективности результатов исследования должны быть соблюдены условия для:

  соответствии полиграфа требованиям ДСТУ 8692: 2016;

  состояния помещения, в котором будет проводиться исследования;

  надлежащего физического и психического состояния субъекта исследования.

  1. Для проведения исследования используется специально оборудованное или приспосабливается имеющееся служебное помещение, которое соответствует следующим требованиям:

  площадь – более 12 кв. метров;

  высота стен – не менее 2,5 метра;

  наличие мягкого кресла с подлокотниками для субъекта исследования;

  стены помещения должны быть нейтрального пастельного цвета и не иметь деталей, которые отвлекают внимание;

  защищенность от внешних факторов (яркий свет, шум, вибрация, любые препятствия и другие факторы), которые могут повлиять на объективность исследования;

  заземления полиграфа;

  техническая защищенность помещения в соответствии с требованиями законодательства о нормах технической защиты помещений, в которых обрабатывается информация с ограниченным доступом;

  температура и влажность воздуха в помещении должна соответствовать установленным нормам;

  место проведения исследования должно быть безопасным для жизни и здоровья субъекта исследования;

  наличие санузла поблизости.

  1. Исследование переносится на определенный инициатором (или специалистом полиграфа в случае, когда инициатором является субъект исследования) срок с учетом тяжести состояния, если у субъекта исследования:

  острый период соматических заболеваний;

  острый болевой синдром

  интоксикация организма;

  заболевания, сопровождающиеся явно выраженной сердечно-сосудистой или дыхательной недостаточностью

  другое состояние, не допускает возможности проведения исследования.

  Оказание медицинской справки является обязательным условием для подтверждения наличия у субъекта исследования состояний, перечисленных в абзацах втором – пятом настоящего пункта.

  Исследования по субъекта исследования, который находится в состоянии беременности, что подтверждается соответствующей медицинской справкой, не проводится, кроме как по инициативе самого субъекта исследования.

  Исследование проводится другим специалистом полиграфа в случае, если:

  субъект исследования близка лицом специалиста полиграфа;

  имеющийся реальный или потенциальный конфликт интересов у специалиста полиграфа.

  Если специалист полиграфа непосредственно подчинен субъекту исследования, то исследование проводится специалистом полиграфа из другого подразделения внутреннего контроля Бюро.

  Термины “близкие лица”, “потенциальный конфликт интересов” и “реальный конфликт интересов” употребляются в значении, приведенном в Законе Украины “О предотвращении коррупции”.

  1. Лица, которые имели доступ к информации о факте, процедуру и результаты исследования, обеспечивают ее конфиденциальность. За нарушение конфиденциальности такой информации виновные лица несут ответственность в соответствии с законом.
  2. Специалисту полиграфа запрещено использовать свои знания и служебное положение для нарушения прав и свобод человека и гражданина. Он отвечает за соблюдение приоритета интересов, прав и свобод субъекта исследования.
  3. Специалист полиграфа должен всячески предотвращать возможные негативные последствия своей профессиональной деятельности и не допускать каких-либо действий, угрожающих неприкосновенности личности, наносят ущерб деловой репутации или унижают честь и достоинство человека.
  4. Специалисту полиграфа категорически запрещено передавать результаты проведенных исследований другим, кроме определенных настоящим Порядком, а также запрещено распространять любую информацию, которая стала ему известна во время проведения исследования.
  5. Контроль за работой специалистов полиграфа осуществляет начальник или заместитель начальника структурного подразделения внутреннего контроля Бюро, который учился по программе подготовки специалистов полиграфа.
  6. Если в деятельность специалиста полиграфа осуществляется вмешательство, он должен немедленно сообщить об этом в установленном порядке руководству Бюро и прекратить работу.

  Процедура проведения исследования

  1. Инициатор предоставляет специалисту полиграфа задание на проведение исследования, кроме случаев, когда инициатором является субъект исследования.
  2. Получив задание от инициатора или подготовив его самостоятельно (в случае, когда инициатором является субъект исследования), специалист полиграфа предварительно изучает имеющиеся материалы, после чего определяет дату, время, место и условия проведения исследования и сообщает указанные детали инициатору.
  3. Инициатор (кроме случаев, когда инициатором является субъект исследования) с соблюдением конфиденциальности осуществляет организационное и информационное обеспечение проведения исследования на всех этапах, в том числе прибытия субъекта исследования в определенные время и место.
  4. Перед началом исследования специалист полиграфа выясняет у субъекта исследования его физическое и психическое состояние. В случае установления, что субъект исследования находится хотя бы в одном из состояний, определенных в пункте 19 настоящего Порядка, инициатор (или специалист полиграфа в случае, когда инициатором является субъект исследования) переносит проведения исследования.
  5. По результатам проверки добровольности согласия субъекта исследования на проведение исследования специалист полиграфа предлагает ему заполнить заявление о предоставлении добровольного согласия на проведение психофизиологического исследования с применением полиграфа (далее – заявление) (приложение 1). Заявление субъект исследования заполняет собственноручно. Исследование не проводят, если лицо отказалось от написания заявления.

  В то же время субъекту исследования объясняют, что полиграф не наносит вреда жизни, здоровью человека и окружающей среде. О проведенном объяснения делается отметка в заявлении.

  1. Во время проведения исследования субъект исследования имеет право в любой момент отказаться от дальнейшего участия в нем, что должно

  быть оформлено справкой в ​​произвольной форме об отказе лица от исследования.

  1. Во время исследования с письменного согласия субъекта исследования может осуществляться аудио- и видеозапись.
  2. Исследование не может продолжаться без перерыва дольше одного часа.

  После перерыва исследования возобновляется.

  1. Исследование проводится на государственном языке.

  Оформление материалов исследования

  1. Задание на проведение исследования регистрируются в специальном журнале.
  2. После завершения исследования специалист полиграфа готовит справку о результатах исследования (далее – справка) в двух экземплярах (приложение 4), которая должна содержать следующую информацию:

  время начала и окончания исследования;

  серия, номер, дата выдачи документа, наименование учреждения последипломного образования, в котором специалисту полиграфа был выдан документ, удостоверяющий прохождение соответствующей подготовки;

  должность, наименование структурного подразделения, фамилия, имя и отчество инициатора;

  название, модель и серийный номер полиграфа, который использовался, и количество каналов, обеспечивающих регистрацию психофизиологических показателей субъекта исследования;

  место проведения исследования, адрес;

  фамилия, имя и отчество субъекта исследования;

  основание для проведения исследования;

  цель проведения исследования;

  вопросы, проверялись соответствии с поставленной задачей;

  описание полученных результатов и психофизиологических реакций субъекта исследования на каждый из стимулов;

  обоснованные выводы;

  перечень документов, прилагаемых к справки;

  должность, наименование структурного подразделения, фамилия, имя и отчество специалиста полиграфа, который проводил исследования;

  дата проведения исследования.

  1. В справке обязательно указывается, что выводы носят вероятный и ориентировочный характер и не могут быть использованы в качестве доказательства в любом производстве, а требуют дополнительной проверки и поиска доказательств в установленном законодательством порядке.
  2. Специалисту полиграфа при проведении исследования запрещено выяснять обстоятельства, которые не касаются вопросов, которые проверяются соответствии с поставленной задачей.
  3. В содержание справки не вносятся никакие персональные данные субъекта исследования, кроме личных данных (фамилия, имя и отчество) и сведений, касающихся обстоятельств, проверялись.
  4. Составные справки регистрируются в журнале учета справок о результатах исследования, который ведется специалистом полиграфа в структурном подразделении внутреннего контроля Бюро.

  Всі новини ВАП
  Література ВАП
  Детально про поліграф РУБІКОН
  Детально про ВСЕУКРАЇНСЬКУ АСОЦІАЦІЮ ПОЛІГРАФОЛОГІВ
  Детально про підготовку поліграфологів
  Детально про проведення перевірок на детекторі брехні (поліграфі)

  Оригінальний текст: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250108285
ААКТУАЛЬНО

ПЕРЕВАГИ ВАП

Ставши членом Всеукраїнської асоціації поліграфологів, Ви відкриєте для себе нові можливості та перспективи


НАВЧАННЯ ПОЛІГРАФОЛОГІВ

Тільки ми готуємо поліграфологів на базі Національного університету. Наші учні отримують документ про освіту державного зразка


ЄДИНИЙ РЕЄСТР ПОЛІГРАФОЛОГІВ

За ініціативою ВАП був створений Єдиний реєстр поліграфологів України. На даний момент в Реєстрі понад 200 поліграфологів


ВАП МАЄ ПРЕДСТАВНИЦТВО У КОЖНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

На даний момент ВАП має 22 Представництва у всіх обласних центрах. Ми оперативно обслуговуємо корпорації з мережею філій і підрозділів.


РУБІКОН – ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПОЛІГРАФ

Поліграф «Рубікон» має 7 реєстраційних каналів, 5 років гарантії, сверхкачественные датчики та мережа сервісних центрів по Україні.
ДОСЛІДЖЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІГРАФА

Поліграфологи ВАП завжди готові організувати професійні дослідження будь-якої складності з високою достовірністюЗамовити дзвінок
+
Чекаю дзвінка!