ІНСТРУКЦІЯ ПРОКУРАТУРИ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІГРАФА

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
НАКАЗ №180
12.06.2017 р. Київ


Зареєстровано в
Міністерстві юстиції України
16 червня 2017 року, №764/30632
Про затвердження Інструкції про порядок використання поліграфа в діяльності органів прокуратури України
відповідно До статей 9, 27 Закону України від 14 жовтня 2014 N 1697-VII “ПРО прокуратуру”, з метою поліпшення якості кадрової роботи, забезпечення об’єктивності при прийнятті кадрових рішень, попередження та виявлення корупційних, а також інших правопорушень:
1. Затвердити Інструкцію про порядок використання поліграфа в діяльності органів прокуратури України, що додається.
2. Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника та заступників Генерального прокурора, заступника Генерального прокурора – Головного військового прокурора, керівників регіональних, місцевих та військових прокуратур.
зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 червня 2017 за N 764/30632


ІНСТРУКЦІЯ
про порядок використання поліграфа в діяльності органів прокуратури України


I. Загальні положення
1. Ця Інструкція визначає основні принципи, завдання, умови, організацію проведення опитування осіб з використанням поліграфа в органах прокуратури України.
2. Інструкція не регулює використання поліграфа в діяльності органів прокуратури України під час виконання завдань кримінального провадження.
3. У цій Інструкції наведені нижче терміни вживаються у наступних значеннях:
кадрові рішення – рішення про призначення на посаду прокурора (слідчого), у тому числі на адміністративну посаду, у Генеральній прокуратурі України, регіональних прокуратурах (військових прокуратурах регіонів) та військових прокуратурах гарнізонів, переклад прокурора (слідчого) на посаду в інший орган прокуратури, про направлення військовослужбовців військових прокуратур для виконання службових обов’язків місцевість з особливим правовим режимом, про порушення клопотання про відрядження військовослужбовців до Генеральної прокуратури України із залишенням на військовій службі для призначення на посаду в органах військової прокуратури;
опитування з використанням поліграфа – організована спеціалістом поліграфа процедура психофізіологічного опитування із застосуванням науково обґрунтованого комплексу методів і прийомів для отримання, порівняння та інтерпретації фізіологічних реакцій суб’єкта опитування у відповідь на психологічні стимули;
особа, уповноважена надавати завдання на проведення опитування осіб з використанням поліграфа, – керівник органу прокуратури, його перші заступники та заступники, які діють у межах своїх повноважень, особа, уповноважена на проведення службового розслідування (перевірки), начальник Департаменту кадрової роботи та державної служби, начальник відділу по роботі з кадрами Головної військової прокуратури, керівники кадрових підрозділів регіональних прокуратур (військових прокуратур регіонів)
спеціаліст поліграфа – працівник органів прокуратури, яка має освітній ступінь “магістра” чи “спеціаліста” і отримав післядипломну освіту за програмами підготовки спеціалістів поліграфа у відповідності з вимогами законодавства України про порядок отримання післядипломної освіти, і функціональними обов’язками (посадовими інструкціями) якого передбачено проведення такого опитування;
суб’єкт опитування – прокурор, слідчий органів прокуратури, кандидат на посаду прокурора або слідчого прокуратури, які не мають фізичних або медичних протипоказань для проведення такого роду опитувань і надали у встановленому порядку добровільну згоду на проведення опитування з використанням поліграфа.


II. Мета, завдання, підстави та порядок залучення спеціаліста поліграфа
1. Метою проведення опитування з використанням поліграфа є отримання уточнюючої інформації для з’ясування ступеня її достовірності та повноти, отримання додаткових відомостей, які можуть використовуватися в службовій діяльності органів прокуратури в порядку і випадках, визначених законодавством.
2. Основними завданнями опитування з використанням поліграфа, які проводяться в органах прокуратури, є:

 • забезпечення прозорості, об’єктивності при прийнятті кадрових рішень;
 • підвищення ефективності проведення службових розслідувань (перевірок) в органах прокуратури.

3. Робота спеціаліста поліграфа здійснюється з дотриманням Конституції України, Конвенції про захист прав людини і основних свобод, Кодексу законів про працю України, Законів України “Про прокуратуру”, “Про запобігання корупції”, “Про інформацію”, “Про захист персональних даних” та інших нормативно-правових актів.
4. Підставою для проведення опитування з використанням поліграфа є:

 • завдання на проведення опитування з використанням поліграфа (далі – завдання), яке повинне містити виклад обставин, з приводу яких передбачається проведення опитування, мета проведення опитування з використанням поліграфа, тематику питань, що підлягають аналізу (оцінки) та з’ясуванню;
 • заява про надання добровільної згоди на участь у проведенні опитування з використанням поліграфа.

5. Завдання надається після отримання згоди суб’єкта опитування в разі прийняття кадрових рішень, проведення службового розслідування, а також на підставі рапорту працівника прокуратури про зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозр.
6. З метою прийняття кадрових рішень задачі надаються для отримання інформації про:

 • приховування або перекручування анкетних даних, окремих фактів біографії;
 • вчинення суб’єктом опитування злочинних діянь;
 • зловживання алкоголем, вживання наркотичних та (або) психотропних речовин без призначення лікаря;
 • приховування мотивів призначення на посади в органах прокуратури;
 • наявність конфлікту інтересів;
 • розголошення суб’єктом опитування відомостей, що становлять державну таємницю, службову таємницю або конфіденційну інформацію;
 • співпрацю з іноземними спеціальними службами та / або не передбаченими законом воєнізованими або збройними формуваннями;
 • приховування інформації про стан здоров’я, якщо законодавством визначено вимоги щодо придатності за станом здоров’я до певного виду професійної діяльності.

7. В цілях підвищення ефективності проведення службових розслідувань (перевірок) завдання може надаватися для отримання інформації про:

 • обставини, що складають предмет службового розслідування (перевірки);
 • осіб, причетних до обставин, які є предметом службового розслідування (перевірки), в тому числі суб’єкта опитування;
 • правдивості відомостей, наданих суб’єктом опитування.

8. Задача, яка надається на підставі рапорту працівника прокуратури про зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозр, повинна мати на меті тільки перевірку обставин, зазначених у такому рапорті.
9. Забороняється надавати завдання, проводити опитування з використанням поліграфа з метою отримання інформації, не зазначених у пунктах 6 – 8 цього розділу або містять охоронювану законом таємницю, в тому числі лікарську таємницю, таємницю вчинення нотаріальних дій, комерційну таємницю, банківську таємницю, державну таємницю і т. д.

10. Право надавати завдання мають:

 • стосовно кандидата на адміністративну посаду, посаду прокурора або слідчого – керівник органу прокуратури, його перші заступники та заступники, якщо його призначення або погодження призначення відноситься до їх компетенції, начальник Департаменту кадрової роботи та державної служби, начальник відділу по роботі з кадрами Головної військової прокуратури, керівники кадрових підрозділів регіональних прокуратур (військових прокуратур регіонів), якщо підготовка та вивчення документів щодо таких осіб належить до їх компетенції;
 • стосовно прокурора, слідчого, який подав рапорт про зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозр, – керівник органу прокуратури, його перші заступники та заступники, які діють у межах своїх повноважень;
 • стосовно прокурора, слідчого органів прокуратури, якій відомі будь-які обставини, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки) – особа, уповноважена на проведення службового розслідування (перевірки).

11. Завдання надається лише за наявності добровільної письмової згоди суб’єкта опитування на участь у проведенні опитування з використанням поліграфа. При підготовці завдання з суб’єктом опитування узгоджується мета проведення опитування з використанням поліграфа, тематика питань, що підлягають аналізу (оцінці) і з’ясування, що підтверджується особистим підписом суб’єкта опитування.
12. Опитування з використанням поліграфа не передбачає одержання незаперечних результатів з реагування особи на психологічні стимули (подразники). Висновки за результатами такого опитування мають виключно ймовірний та уточнюючий характер і повинні розглядатися в сукупності з іншою перевіреною інформацією.
13. Інформація, отримана в результаті опитування з використанням поліграфа, може бути прийнята до уваги при прийнятті кадрових питань, проведення службового розслідування (перевірки) стосовно працівника органу прокуратури.
14. Опитування осіб з використанням поліграфа проводиться за їх добровільною згодою, відповідно до отриманої від завданням керівника органу прокуратури, де займає посаду спеціаліст поліграфа, або його першого заступника та заступників, якщо організація роботи структурного підрозділу, до штатної чисельності якого входить спеціаліст поліграфа, згідно з розподілом обов’язків відноситься до їх компетенції.
15. Керівник органу прокуратури, який має у своєму підпорядкуванні спеціаліста поліграфа, може клопотати перед прокурором вищого рівня про надання завдання підлеглому йому спеціаліста поліграфа на опитування з використанням поліграфа.
16. Завдання підписується обличчям, уповноваженим надавати завдання на проведення опитування осіб з використанням поліграфа, і затверджується керівником органу прокуратури, в якій обіймає посаду спеціаліст поліграфа, або його заступниками, якщо організація роботи структурного підрозділу, до штатної чисельності якого входить спеціаліст поліграфа, згідно з розподілом обов’язків відноситься до їх компетенції.
17. Завдання не підлягає затвердженню, якщо вона надається керівником органу прокуратури, в якій обіймає посаду спеціаліст поліграфа, або його заступниками, які згідно з розподілом обов’язків відповідають за організацію роботи структурного підрозділу, до штатної чисельності якого входить спеціаліст поліграфа.
18. Інші особи, які не належать до осіб, уповноваженим надавати завдання і займають адміністративні посади, визначені частинами першою і другою статті 39 Закону України “Про прокуратуру”, можуть звертатися з метою та у випадках, визначених цією Інструкцією про проведення опитування з використанням поліграфа перед прокурором вищого рівня.


III. Основні принципи проведення опитування з використанням поліграфа
1. Процедура проведення опитування з використанням поліграфа передбачає дотримання загальнообов’язкових принципів добровільної згоди, правомірності, комплексності і всебічного забезпечення прав людини.
2. Згідно з принципом добровільної згоди спеціаліст поліграфа починає опитування суб’єкта опитування тільки за умови отримання від нього письмової заяви про надання добровільної згоди на участь у проведенні опитування з використанням поліграфа та при відсутності у нього протипоказань, зазначених у пункті 5 розділу IV цієї Інструкції .
3. Принцип комплексності вимагає від спеціаліста поліграфа використання всіх наявних методичних можливостей для забезпечення повної і всебічної обґрунтованості висновків щодо суб’єкта опитування.
4. Принципи забезпечення прав і свобод людини, задекларовані статтями 8 – 10 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, ратифікованої Законом України від 17 липня 1997 року N 475/97-ВР “ПРО ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 року , Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції “, для спеціаліста поліграфа є провідними.
5. Згідно з принципом правомірності опитування осіб з використанням поліграфа проводиться тільки при наявності відповідного завдання і в межах визначеної в завданні тематики питань, про що спеціаліст поліграфа повідомляє суб’єкту опитування.
6. Відмова від проведення опитування з використанням поліграфа не тягне за собою будь-яких правових наслідків щодо такої особи, не говорить про наявність у нього прихованої інформації.
7. Спеціаліста поліграфа забороняється використовувати свої знання і становище з метою порушення прав і свобод громадян.
8. Спеціаліст поліграфа повинен запобігати можливі негативні наслідки своєї професійної діяльності і не допускати будь-яких дій, що загрожують недоторканності особи, що завдають шкоди діловій репутації або принижують честь і гідність людини.
9. Внесення спеціалістом поліграфа завідомо неправдивих відомостей матеріалів опитування, розголошення ним персональних даних несуть за собою відповідальність, передбачену законом.
10. Спеціаліст поліграфа застосовує лише ті знання, якими він володіє у відповідності зі своєю кваліфікацією і повноваженнями.
11. У разі втручання у діяльність спеціаліста поліграфа при опитуванні з використанням поліграфа він повинен негайно припинити роботу і повідомити про це Генеральну інспекцію.


IV. Загальні умови проведення опитування осіб з використанням поліграфа
1. Обставини, щодо яких передбачається проведення опитування з використанням поліграфа, тематика питань, що підлягають аналізу (оцінки) і з’ясування, повинні бути викладені в завданні максимально повно і об’єктивно.
2. Для проведення опитування використовується поліграф, який відповідає вимогам державного стандарту, має декларацію про відповідність та висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи України. Використання поліграфів, які не відповідають цим вимогам, забороняється.
3. Опитування не може тривати більше, ніж дві години без перерви, а в цілому не більше чотирьох годин протягом одного дня. Опитування не проводиться в нічний час (з 22:00 до 6:00).
4. Опитування з використанням поліграфа проводиться у приміщенні, яке має відповідати наступним вимогам:

 • площа – від 10 м2;
 • стіни приміщення пофарбовані в нейтральні пастельні кольори, без деталей, які відволікають увагу;
 • захищеність від впливу зовнішніх факторів, які відволікають увагу і перешкоджають сприйняттю інформації (яскраве світло, шум, вібрація тощо).

5. Опитування з використанням поліграфа проводиться при відсутності загальних медичних протипоказань у суб’єкта опитування, а також у відповідності з його фізичним і психічним станом і вимогами, що пред’являються до такого виду опитувань.
Опитування з використанням поліграфа не проводиться, якщо в опитуваного особи виявлено та документально підтверджено:

 • гострий період соматичних і психічних захворювань;
 • гострий больовий синдром;
 • інтоксикація організму;
 • захворювання, які супроводжуються вираженою серцево-судинною, дихальною недостатністю;
 • вживання сильнодіючих засобів або психотропних речовин, що впливають на функціонування центральної нервової, серцево-судинної або дихальної системи.

Опитування з використанням поліграфа не проводиться, в тому числі і у випадках, коли суб’єкт опитування наполягає на проведенні опитування, у випадку перебування суб’єкта опитування в зміненому соматичному, психічному станах, які не дозволяють отримувати адекватні, неспотворені фізіологічні реакції, які можуть бути підтверджені документально та / або зовнішніми ознаками, які суб’єктивно оцінюються спеціалістом поліграфа або відповідними цифровими показниками тонічної складової шкірної реакції, що фіксується поліграфом.
Опитування з використанням поліграфа проводиться виключно за умови адекватного розуміння суб’єктом опитування зверненої мови.
6. Опитування з використанням поліграфа також не провадиться, якщо:

 • спеціаліст поліграфа безпосередньо підпорядкований особі, яка є суб’єктом опитування;
 • суб’єкт опитування є близькою особою для спеціаліста поліграфа;
 • між спеціалістом поліграфа і суб’єктом опитування існує конфлікт інтересів.

У цих випадках опитування з використанням поліграфа проводиться іншим спеціалістом поліграфа.
Терміни “близькі особи” і “конфлікт інтересів” вживаються у значеннях, наведених у Законі України “Про запобігання корупції”.


V. Порядок проведення опитування осіб з використанням поліграфа
1. Роботу з поліграфом здійснює спеціаліст поліграфа.
2. Отримавши завдання на проведення опитування з використанням поліграфа, спеціаліст поліграфа попередньо вивчає зміст завдання і здійснює підготовчі заходи, визначає дату та час опитування, про що інформує особу, що підписала завдання.
3. Перед початком опитування з використанням поліграфа спеціаліст поліграфа зобов’язаний ознайомити суб’єкта опитування з інформацією про те, з якого приводу з ним буде проводитися ця процедура, а також з умовами, правилами та порядком опитування. Також із суб’єктом опитування обговорюється тематика питань, які будуть поставлені йому.
4. Суб’єкту опитування роз’яснюється, що поліграф не завдає шкоди життю, здоров’ю людини.
5. Спеціаліст поліграфа з’ясовує у опитуваного його фізичний або психічний стан. У разі встановлення, що особа знаходиться хоча б в одному із станів, що унеможливлює проведення опитування з використанням поліграфа, опитування не проводиться.
6. Спеціаліст поліграфа під час бесіди з суб’єктом опитування переконується в його добровільну згоду на проведення опитування з використанням поліграфа. Отримання добровільної згоди на проведення опитування з використанням поліграфа оформляється заявою про надання добровільної згоди на участь у проведенні опитування з використанням поліграфа. Таку заяву суб’єктом опитування заповнюється власноручно. При відсутності добровільної згоди на участь у проведенні опитування з використанням поліграфа проведення опитування з використанням поліграфа не проводиться.
7. Суб’єкт опитування має право відмовитися від проведення опитування з використанням поліграфа на будь-якому етапі його проведення, що має бути оформлено довідкою про відмову особи від опитування з використанням поліграфа. Така довідка складається у разі наявності попередньо поданої заяви про надання добровільної згоди на участь у проведенні опитування з використанням поліграфа.
8. У ході опитування з використанням поліграфа з письмової згоди суб’єкта опитування або за його ініціативою виключно для фіксації дотримання порядку, визначеного цією Інструкцією, можуть використовуватися аудіо – і відеозапис.
9. У процесі опитування з використанням поліграфа спеціаліст поліграфа ставить тільки ті питання, які відносяться до заздалегідь обумовленої із суб’єктом опитування тематики.
10. По закінченні опитування спеціаліст поліграфа з’ясовує, чи бажає суб’єкт опитування ознайомитися з довідкою про результати опитування з використанням поліграфа, інформує про час виготовлення довідки і погоджує час, місце і спосіб такого ознайомлення. Спеціаліст поліграфа зобов’язаний сприяти суб’єкту опитування на ознайомлення з довідкою про результати опитування з використанням поліграфа.
11. Ознайомившись з довідкою про результати опитування з використанням поліграфа, суб’єкт опитування ставить свій підпис на цій довідці, вказуючи дату і прізвище.
12. У разі виявлення нових обставин, з метою перевірки результатів попереднього опитування, а також на вимогу особи, з якими проводилося опитування, протягом одного року з дня проведення опитування з використанням поліграфа можливе проведення повторного опитування з використанням поліграфа, в тому числі з участю іншого спеціаліста поліграфа, здійснюється з дотриманням вимог, передбачених цією Інструкцією.


VI. Оформлення, зберігання та використання результатів опитування з використанням поліграфа
1. За результатами опитування з використанням поліграфа спеціаліст поліграфа готує довідку про результати опитування з використанням поліграфа у двох примірниках, яка повинна містити такі відомості:

загальні відомості про спеціаліста поліграфа;
місце і час проведення опитування з використанням поліграфа;
прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце роботи, посаду суб’єкта опитування;
поліграф, який використовувався, і кількість каналів реєстрації фізіологічних показників, серійний номер поліграфа і реквізити документів, передбачених пунктом 2 розділу IV цієї Інструкції;
підстави для проведення опитування з використанням поліграфа та його мета;
отримані значущі реакції високого рівня достовірності за кожним пред’явленим тесту;
особливості поведінки суб’єкта опитування;
аналіз реакцій, які були зафіксовані під час проведення опитування з використанням поліграфа;
характеристика поведінки суб’єкта опитування;
обґрунтування отриманої орієнтовної інформації, а також результати з’ясування питань, поставлених в завданні.
У довідці про результати опитування з використанням поліграфа спеціаліста поліграфа зазначається, що опитування з використанням поліграфа не передбачає одержання незаперечних результатів з реагування суб’єкта опитування на психологічні стимули (подразники), а висновки за результатами такого опитування мають виключно ймовірний та орієнтовний характер і повинні розглядатися в сукупності з іншою перевіреною інформацією та матеріалами.
До довідки про результати опитування з використанням поліграфа не вносяться будь-які персональні дані особи, окрім особистих даних (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце роботи, посада), і тих, які стосуються обставин, які перевірялися.
2. Довідка про результати опитування з використанням поліграфа складається у двох примірниках та реєструється в журналі обліку довідок про результати опитувань з використанням поліграфа, який ведеться спеціалістом поліграфа. Перший примірник довідки надається особі, що підписала завдання, з відміткою “Особисто” протягом трьох робочих днів з дня проведення опитування. Другий примірник зберігається у відповідному номенклатурній справі структурного підрозділу, в штатну чисельність якого входить спеціаліст поліграфа.
3. Питання про необхідність присвоєння документам, у тому числі електронним, що утворилися за результатами опитування з використанням поліграфа, грифа “Для службового користування” вирішується спеціалістом поліграфа у відповідності з законодавством України.
4. Облік, зберігання, використання та знищення інформації, отриманої за результатами опитування з використанням поліграфа, у тому числі аудіо-, відеозаписів, здійснюються у відповідності з законодавством України.
5. Результати роботи поліграфа, зафіксовані у вигляді діаграм і цифрових показників (далі – поліграми), зберігаються на цифрових носіях даних з дотриманням вимог законодавства щодо обліку, зберігання, використання та знищення такого виду інформації.
6. Документи, що утворилися в результаті проведення опитування з використанням поліграфа, зберігаються в окремій номенклатурній справі і знищуються в порядку, встановленому законодавством України.
7. Суб’єкт опитування має право ознайомлюватися з документами, що утворилися в результаті опитування з використанням поліграфа, протягом усього терміну їх зберігання.

Заступник Генерального прокурора –
Головний військовий прокурор
А. Матіос