fbpx

Правове регулювання досліджень з використанням поліграфа

Проведення досліджень з використанням поліграфа є законною діяльністю

Дослідження з використанням поліграфа – це науково-дослідна діяльність, яка вимагає спеціальної освіти, підтвердженою документами офіційного зразка, практичних навичок, а також суворого дотримання встановлених методик.

Дослідження з використанням поліграфа можуть виступати в якості підприємницької діяльності, яка не потребує ліцензування та не відноситься до медичної практики.


Тести на поліграфі спрямовані, насамперед, на захист інтересів фізичних та юридичних осіб у їх повсякденному житті.

Проведення досліджень з використанням поліграфа проводиться на підставі положень наступних нормативних актів:

 • Конституції України
 • Цивільного кодексу України
 • Кримінального процесуального кодексу України
 • Цивільного процесуального кодексу України
 • Господарського процесуального кодексу України
 • Кодексу адміністративного судочинства України
 • Кодексу законів про працю України
 • Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
 • Закону України «Про судову експертизу»
 • Закону України «Про інформацію»
 • Закону України «Про захист персональних даних»

Стаття 28 Конституції України:

«Ніхто без його добровільної згоди не може бути підданим медичним, науковим чи іншим дослідженням»
Висновки за проведеним поліграфологічним дослідженням можуть бути надані виключно тим суб’єктам, які визначені особою, стосовно якої проводилося дослідження.

Стаття 32 Конституції України:

«Збір, зберігання, використання і поширення інформації про особисте життя фізичної особи без її згоди не допускаються, за винятком випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини».

Дослідження з використанням поліграфа проводяться з особами, які досягли 18 років та власноруч підписали добровільну письмову згоду на проведення дослідження з використанням поліграфа.

Питання про можливості дослідження осіб, що не досягли 18 років, у кожному випадку вирішується фахівцем-поліграфологом окремо з урахуванням психофізіологічних особливостей кожної людини. Дані дослідження проводяться виключно з письмової згоди особи, щодо якої проводитимуться дослідження, і його батьків/опікунів/піклувальників, а у разі необхідності – в присутності останніх.


Висновки за результатами досліджень з використанням поліграфа можуть бути доказами у кримінальному, цивільному, господарському та адміністративному судових процесах.


Стаття 84 Кримінального процесуального кодексу України:

«Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів».


Стаття 76 Цивільного процесуального кодексу України:

«Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи».


Стаття 72 Кодексу адміністративного судочинства:

«Доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків».


Стаття 73 Господарського процесуального кодексу України:

«Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків».


Дослідження з використанням поліграфа можуть проводитися при прийомі на роботу і для перевірки вже працюючих співробітників:

Стаття 26 Кодексу законів про працю України:

«При укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається».


Стаття 40 Кодексу законів про працю України:

«Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим у випадку виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи».


Судові експертизи з використанням поліграфа проводяться і приймаються судами

Стаття 1 Закону України «Про судову експертизу»

«Судова експертиза – це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об’єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду».


Стаття 7 Закону України «Про судову експертизу»

«Судово-експертну   діяльність   у  кримінальному  провадженні здійснюють  державні спеціалізовані установи, а в інших випадках – також  судові  експерти, які не є працівниками зазначених установ, та  інші  фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом».


Порядок дій при призначенні і проведенні психофізіологічних експертиз із застосуванням поліграфа регламентований наказом Мін’юсту № 53/5 від 08.10.1998 р. “Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень”.

Розділом 6 даного Порядку регламентується порядок проведення судових психологічних експертиз, в тому числі і з використанням поліграфу:

“6.8. З метою отримання орієнтувальної інформації можуть проводитися опитування із застосуванням спеціального технічного засобу – комп’ютерного поліграфа.

6.8.1. Предметом опитування із застосуванням спеціального технічного засобу – комп’ютерного поліграфа є отримання орієнтувальної інформації щодо:

 • ступеня ймовірності повідомленої опитуваною особою інформації;
 • повноти наданої опитуваною особою інформації;
 • джерела отриманої опитуваною особою інформації;
 • уявлень опитуваної особи про певну подію;
 • іншої орієнтувальної інформації, необхідної для конструювання версій розслідування певних подій”.

ВАП суворо дотримується всі вимоги законодавства при проведенні судових експертиз із застосуванням поліграфа.

Наші експерти мають всі необхідні документи про освіту державного зразка та документи на сам інструмент проведення експертизи – поліграф (якщо цих документів у експерта немає, навіть середній руки адвокат чи прокурор зможе легко “розбити” експертизу в суді, необхідно обов’язково контролювати наявність всіх дозвільних документів та звертати увагу на суб’єкта видачі цих документів).


Професія “поліграфолог” передбачена законодавством. Поліграфологів готують виключно в навчальних закладах

 

Експерт-поліграфолог – професія, яка офіційно була затверджена в 2010 році в Національному класифікаторі професій України (код професії – 2144.2).

На даний момент існує велика кількість приватних шкіл і поліграфологів, які, не маючи ліцензії на освітні послуги, пропонують сумнівні курси з навчання навикам роботи з поліграфом.

Деякі наші “колеги” намагаються надати послугу з навчання поліграфологів, при цьому не маючи на це ліцензії і не надаючи належного документа про освіту. Вони видають “папір про проходження курсів” від імені приватного суб’єкта господарювання за документ, який дасть Вам право в подальшому бути судовим експертом…При цьому посилаються на роз’яснення Міністерства освіти і науки України № 1/9-58 від 04.02.2016 року , яке до них не має ні найменшого відношення, оскільки вони не є вищими навчальними закладами і закладами післядипломної освіти, яким, насправді, і адресований цей лист.


Прямим доказом необхідності проходження навчання на поліграфолога по держстандартам в установах, які мають ліцензію і видають документ про освіту (підвищення кваліфікації) держзразка, є:

1. Інструкція про порядок використання поліграфа в діяльності органів прокуратури України, в якій чітко дано визначення спеціаліста поліграфа:

“спеціаліст поліграфа — працівник органів прокуратури, яка має освітній ступінь «магістра» чи «спеціаліста» і отримав післядипломну освіту за програмами підготовки спеціалістів поліграфа відповідно до вимог законодавства України про порядок отримання післядипломної освіти, та функціональними обов’язками (посадовими інструкціями) якого передбачено проведення такого опитування”.

2. Постанова Кабміну від 11 травня 2017 р. № 449 «Про затвердження Порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа у Державному бюро розслідувань», в якій чітко дано визначення спеціаліста поліграфа:

“спеціаліст поліграфа — працівник структурного підрозділу Бюро або у разі потреби залучений сторонній спеціаліст, який володіє державною мовою, має ступень “магістра” і здобув післядипломну освіту за програмами підготовки спеціалістів поліграфа”.


Українське законодавство чітко визначило вимоги до приладу “поліграф”