СТАТУТ ГО “ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПОЛІГРАФОЛОГІВ”

ЗАТВЕРДЖЕНО

Установчими зборами засновників ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПОЛІГРАФОЛОГІВ»

Протокол №1 від 11.11.14

Президент ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПОЛІГРАФОЛОГІВ»

_________________ Дубровський О.Є.

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПОЛІГРАФОЛОГІВ»

місто Київ                                                                                                                                                                                           2014

Цей Статут визначає порядок діяльності, реорганізації та припинення діяльності ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПОЛІГРАФОЛОГІВ», що створена на підставі рішення Установчого з’їзду від 11 листопада 2014 року (Протокол №1).

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

Терміни, в тому числі з великої літери, вживаються у цьому Статуті в наступному значенні:

Асоціація – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПОЛІГРАФОЛОГІВ».

Виборча комісія – орган Асоціації, який відповідає за організацію проведення виборів органів Асоціації, склад та компетенція якого визначається у статті 13 та інших положеннях Статуту.

Виконавчий директор – посадова особа Асоціації, порядок призначення, звільнення та компетенція якої визначаються у статті 12 та інших положеннях Статуту.

Відділення – відокремлені підрозділи Асоціації.

З’їзд поліграфологів – вищий орган Асоціації, склад та компетенція якого визначаються у статті 8 та інших положеннях Статуту.

Офіційна позиція Асоціації – офіційною позицією Асоціації вважається визначена Правлінням позиція Асоціації з наукових та практичних питань, питань професії поліграфолога або щодо подій (явищ) в житті суспільства. Якщо позиція Асоціації з певних питань не визначена Правлінням, Президент Асоціації має право висловлювати власну позицію, зазначивши, що ця позиція є позицією Президента Асоціації.

Поліграф – спеціальний апаратний комплекс, що використовується для об’єктивної реєстрації і порівняння фізіологічних показників життєдіяльності організму з метою аналізу відповідей на задані стимули (питання, зображення, предмети, звуки і т.п.), що пред’являються під час дослідження, та які допомагають визначити наявність чи відсутність у досліджуваної особи стресового стану, викликаного намаганням приховати або спотворити яку-небудь інформацію.

Поліграфолог– особа, яка має спеціальні знання і навики дляпроведення досліджень  з використанням поліграфу та надання висновків з досліджуваних питань.

Правління – постійно діючий у період між засіданнями З’їзду поліграфологів колегіальний орган управління Асоціації.

Президент, Віце-Президент – посадові особи Асоціації, порядок обрання, відкликання та компетенція яких визначаються у статті 11 та інших положеннях Статуту.

Ревізійна комісія – контрольний орган Асоціації, склад та компетенція якого визначаються у статті 14 та інших положеннях Статуту.

Резолюція – рішення З’їзду поліграфологів, яке визначає позицію (політику) Асоціації з принципових питань її діяльності та суспільних явищ.

Статут – цей статут Асоціації.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 • ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПОЛІГРАФОЛОГІВ» є всеукраїнською громадською неприбутковою організацією, яка створена на засадах професійної належності та об’єднує представників професії «поліграфолог» – науковців, практичних робітників, інших осіб, участь яких в Асоціації визначається згідно з положеннями статті 4 Статуту Асоціації.
 • Асоціація утворюється та діє із всеукраїнським статусом. Діяльність Асоціації поширюється на всю територію України.
 • Основними принципами діяльності Асоціації є:
 • пріоритет суспільних інтересів;
 • незалежність;
 • аполітичність;
 • професіоналізм;
 • законність;
 • рівноправність членів;
 • добровільність;
 • справедливість;
 • активність;
 • гласність;
 • прозорість та відкритість;
 • самоврядування.
 • Асоціація є вільною у виборі напрямків її діяльності у межах, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
 • Найменування Асоціації:

Повне найменування:

українською мовою – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПОЛІГРАФОЛОГІВ»;

англійською мовою – Non-Governmental Organization “All-Ukrainian Polygraph Association”.

Скорочене найменування:

українською мовою – ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПОЛІГРАФОЛОГІВ або ВАП;

англійською мовою – All-Ukrainian Polygraph Association або APA.

 • Місцезнаходження Асоціації: 01103, місто Київ, вулиця Кіквідзе, будинок 41.

 

 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ

 

 • Основною метою Асоціації є об’єднання поліграфологів з різноманітними професійними знаннями та практичним досвідом з метою формування єдиного фундаментального наукового базису та теоретичних основ проведення досліджень з поліграфом, створення методологічних рекомендацій, які б дозволяли втілювати сформований базис та теоретичні основи в практичну роботу, а також узагальнення практичного досвіду роботи з поліграфом, популяризація використання у суспільстві поліграфа з метою перевірки достовірності повідомленої інформації, задоволення та захист прав і законних інтересів членів Асоціації, а також сприяння їх неформальному спілкуванню.
 • Асоціація створюється з метою провадження культурної, освітньої та наукової діяльності.
 • Для досягнення своєї мети Асоціація ставить перед собою наступні завдання:
 • сприяння розвитку застосування досліджень з використанням поліграфа у всіх сферах суспільного життя;
 • сприяння розробленню українського законодавства, що регулює підстави та порядок проведення досліджень з використанням поліграфа;
 • сприяння професійному розвитку поліграфологів та поширенню етичних стандартів поведінки серед них;
 • сприяння вдосконаленню системи підготовки та підвищення кваліфікації поліграфологів;
 • сприяння розвитку ринку надання послуг в сфері проведення досліджень з використанням поліграфа в Україні;
 • забезпечення захисту законних прав та інтересів членів Асоціації та зміцнення існуючих правових норм щодо правової захищеності поліграфологів та членів Асоціації;
 • організація дозвілля поліграфологів.
 • Для виконання поставлених завдань Асоціація в порядку, встановленому чинним законодавством України:
 • створює відокремлені підрозділи (відділення);
 • виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права;
 • здійснює представництво та захист законних професійних та інших спільних інтересів членів Асоціації в органах центральної та місцевої влади, інших державних і недержавних установах та організаціях;
 • розробляє етичні стандарти поведінки членів Асоціації та контролює їх дотримання;
 • надає членам Асоціації методичну та інформаційну допомогу;
 • розробляє та реалізує програми безоплатної методичної допомоги із залученням до участі у них членів Асоціації;
 • сприяє працевлаштуванню поліграфологів;
 • сприяє професійному зростанню та особистому розвитку поліграфологів;
 • організовує та проводить лекції, семінари, тренінги, конференції, зустрічі та інші інформаційно-освітні заходи;
 • поширює ідеї здорового способу життя серед поліграфологів;
 • розробляє та реалізує програми обміну та стажування поліграфологів в Україні та за кордоном;
 • взаємодіє з національними та іноземними громадськими організаціями та міжнародними неурядовими організаціями;
 • розповсюджує інформацію про діяльність Асоціації, її плани,  пропагує ідеї та цілі Асоціації;
 • засновує підприємства та організації для досягнення цілей, визначених цим Статутом;
 • одержує від органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування, установ та організацій, фізичних та юридичних осіб інформацію, яка стосується діяльності Асоціації;
 • здійснює діяльність по виявленню проявів корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування, а також діяльність із запобігання та протидії корупції шляхом перевірки на поліграфі службових осіб цих органів.

 

 1. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АСОЦІАЦІЇ

 

 • Асоціація є юридичною особою з дня її державної реєстрації.
 • Асоціація створюється на невизначений термін.
 • Асоціація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Асоціації.
 • Асоціація має відокремлене майно, самостійний баланс, відкриває рахунки в банківських установах, у тому числі валютні, володіє майновими та немайновими правами згідно з діючим законодавством України.
 • Асоціація має круглу печатку, штампи, символіку, зразки яких затверджуються Правлінням. Символіка Асоціації реєструється в установленому порядку. Асоціація може мати бланки зі своїм найменуванням та інші засоби аудіовізуальної ідентифікації.
 • Асоціація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, яке їй належить та на яке може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством України.
 • Асоціація не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, а члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Асоціації.
 • Асоціація має право:
 • від власного імені виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав та нести обов’язки, укладати угоди, які необхідні для досягнення мети діяльності Асоціації;
 • бути позивачем та відповідачем у суді згідно з законодавством України;
 • наймати на роботу працівників на основі трудових чи цивільно-правових угод;
 • представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси членів Асоціації у державних та недержавних органах і організаціях;
 • одержувати від органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів владних повноважень публічну інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань;
 • звертатись до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
 • брати участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Асоціації та важливих питань державного і суспільного життя;
 • здійснювати підприємницьку діяльність, спрямовану на реалізацію мети і завдань Асоціації, в тому числі організовувати та проводити об’єктивні та незалежні дослідження з використанням поліграфа, надавати висновки за результатами досліджень з використання поліграфа;
 • проводити мирні зібрання;
 • бути засновником установ і організацій із статусом юридичної особи в порядку, встановленому законодавством України;
 • набувати та розпоряджатися майном та іншою власністю для здійснення своїх статутних завдань в порядку, визначеному законодавством України;
 • використовувати власне майно та майно, тимчасово передане їй у володіння або користування, якщо таке використання необхідне для досягнення мети діяльності Асоціації;
 • отримувати фінансування за рахунок внесків (вступних, періодичних, цільових та будь-яких інших внесків членів), безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, а також пасивних доходів та надходжень від основної та підприємницької діяльності Асоціації та спрямовувати фінансування на виконання статутної мети та завдань;
 • вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свої ідеї та цілі;
 • засновувати або вступати в громадські (неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України та цьому Статуту;
 • здійснювати інші права, не заборонені законодавством України.

 

 1. ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ

 

 • Умови і порядок прийому в члени Асоціації, припинення членства визначаються цим Статутом та внутрішніми документами Асоціації.
 • Членами Асоціації можуть бути фізичні особи, визначені п. 4.3 цього Статуту, які поділяють принципи та завдання Асоціації, визнають та виконують положення цього Статуту, відповідають вимогам і прийняті до Асоціації в порядку, встановленому цим Статутом та внутрішніми документами Асоціації, а також своєчасно сплачують членські та інші внески.
 • Членами Асоціації можуть бути громадяни України, які досягли 18 років, мають вищу освіту та отримали спеціальні знання і навики для проведення досліджень з використанням поліграфу та надання висновків з досліджуваних питань, а також мають бездоганну репутацію, критерії якої визначаються внутрішніми документами.
 • Кандидатами у члени Асоціації можуть бути громадяни України, які отримують вищу освіту та здобувають спеціальні знання і навики для проведення досліджень з використанням поліграфу та надання висновків з досліджуваних питань.
 • За рішенням Правління фізичній особі може бути присвоєне звання почесного члена Асоціації. Почесним членом Асоціації може бути поліграфолога, науковець, політичний чи суспільний діяч, а також будь-яка інша фізична особа, яка має особливі досягнення у справі проведення досліджень з використанням поліграфу і надає значну організаційну, науково-методичну, матеріальну або іншу підтримку діяльності Асоціації.
 • Засновники, що є учасниками Установчого з’їзду, набувають членства в Асоціації після її державної реєстрації.
 • Прийом нових членів до Асоціації здійснюється Правлінням на підставі поданої заяви.
 • Рішення про прийом до Асоціації або про відмову приймається Правлінням у місячний термін з дати подачі заяви за умови подання заявником всіх необхідних відомостей та сплати встановлених внесків.
 • Розмір та порядок сплати членами Асоціації вступних та членських внесків визначаються Положенням про членські внески, яке затверджується Правлінням.
 • Членство в Асоціації припиняється у випадках:
  • добровільного припинення членства в Асоціації відповідно до поданої заяви;
  • виключення з членів Асоціації;
  • автоматичного припинення членства в Асоціації у випадках, передбачених Статутом Асоціації.
 • Добровільне припинення членства в Асоціації здійснюється шляхом подання письмової заяви до Асоціації. Рішення Правління у випадку добровільного припинення членства не вимагається. Датою припинення членства є дата подачі заяви.
 • Члена Асоціації може бути виключено з Асоціації за рішенням Правління за наявності однієї з нижче перерахованих підстав:
  • виявлення невідповідності вимогам щодо членства в Асоціації;
  • порушення обов’язків щодо сплати вступних та щорічних членських внесків;
  • невиконання статутних обов’язків, в тому числі, порушення Статуту, а також невиконання рішень Правління або порушення правил і норм, прийнятих Установчим з’їздом, З’їздом поліграфологів, Правлінням або Президентом, які є обов’язковими для всіх членів Асоціації;
  • поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і завдають шкоди інтересам, честі, гідності або діловій репутації Асоціації;
  • накладення на члена Асоціації дисциплінарного стягнення у зв’язку з його професійною діяльністю;
  • недотримання членом Асоціації стандартів етичної та професійної поведінки, затверджених Правлінням.
 • Рішення Правління про виключення з Асоціації надсилається члену Асоціації, якого виключено, у письмовій формі. Рішення Правління про виключення з Асоціації може бути оскаржене до З’їзду поліграфологів.
 • Припинення членства настає автоматично і не потребує прийняття рішення у наступних випадках:
  • несплати щорічних членських внесків більше 2 (двох) років;
  • визнання члена Асоціації недієздатною особою у встановленому законом порядку;
  • набрання законної сили обвинувального вироку щодо члена Асоціації, який скоїв умисний злочин;
  • смерті члена Асоціації.
 • У разі добровільного припинення членства в Асоціації, виключення члена з Асоціації або автоматичного припинення членства, майно та кошти, передані таким членом у власність Асоціації, поверненню не підлягають.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ

 

 • Члени Асоціації мають право:
  • брати участь в управлінні Асоціацією через участь в З’їзді поліграфологів у порядку, передбаченому статтею 8 Статуту;
  • обирати та бути обраними до органів Асоціації, її Відділень;
  • брати участь у роботі структурних підрозділів Асоціації, включаючи загальні збори відповідного Відділення, ініціювати створення таких підрозділів для виконання статутних завдань Асоціації;
  • брати участь у конференціях, семінарах та інших заходах, що організовуються та проводяться Асоціацією на умовах, затверджених Правлінням або відповідним структурним підрозділом Асоціації, в межах своєї компетенції;
  • користуватися послугами та привілеями Асоціації, а також усіма видами методичної, консультативної та іншої допомоги, яку може надати Асоціація, на умовах, затверджених Правлінням;
  • одержувати методичну та організаційну допомогу у реалізації проектів, схвалених органами Асоціації;
  • вимагати розгляду на засіданнях З’їзду поліграфологів будь-яких питань, що стосуються діяльності Асоціації;
  • обговорювати будь-які питання діяльності Асоціації, вносити на розгляд Асоціації пропозиції щодо вдосконалення її діяльності;
  • одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність Асоціації;
  • публікувати свої наукові праці та наукові статті у виданнях Асоціації на умовах, затверджених Правлінням;
  • одержувати від Асоціації допомогу для захисту своїх законних прав та інтересів на умовах, затверджених Правлінням;
  • вийти з Асоціації в порядку та на умовах, передбачених цим Статутом.
 • Члени також можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України, а також рішеннями З’їзду поліграфологів.
 • Члени Асоціації зобов’язані:
 • дотримуватись вимог цього Статуту, внутрішніх документів Асоціації та виконувати рішення З’їзду поліграфологів, Правління та інших органів Асоціації;
 • своєчасно сплачувати членські та інші внески у розмірі та порядку, встановленому Правлінням;
 • брати активну участь у досягненні цілей та завдань Асоціації, всіляко сприяти Асоціації у її діяльності;
 • не допускати дій, що дискредитують Асоціацію;
 • інформувати органи Асоціації про відомі їм факти, які можуть негативно вплинути на діяльність Асоціації, а також про факти порушення цього Статуту;
 • нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Асоціації.

 

 1. УЧАСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

 

 • Участь у діяльності Асоціації беруть члени, кандидати в члени, а також учасники, які не є членами Асоціації.
 • За рішенням Правління особам, які не відповідають критеріям членства в Асоціації, може бути присвоєний статус учасника.
 • Порядок присвоєння статусу учасника, права та обов’язки осіб, яким присвоєний статус учасника, визначаються відповідним Положенням, яке затверджується Правлінням.
 1. ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ
 • В Асоціації створюються наступні органи:
 • З’їзд поліграфологів;
 • Правління;
 • Президент;
 • Виконавчий директор;
 • Ревізійна комісія.

 

 1. З’ЇЗД ПОЛІГРАФОЛОГІВ, УСТАНОВЧІ ЗБОРИ

 

 • Вищим керівним органом Асоціації є З’їзд поліграфологів, який формується відповідно до цього Статуту з метою широкого представництва членів Асоціації та всіх поліграфологів.
 • Для заснування Асоціації скликаються установчі збори.
 • Установчі збори мають наступну компетенцію:
  • приймають рішення про створення Асоціації;
  • затверджують Статут Асоціації;
  • обирають Президента;
  • затверджують заходи щодо реєстрації та початку діяльності Асоціації.
 • Рішення установчих зборів приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів засновників, присутніх на установчих зборах.
 • Повноваження установчих зборів та їх делегатів вважаються припиненими після закінчення роботи установчих зборів.
 • З’їзд поліграфологів має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Асоціації.
 • До виключної компетенції З’їзду поліграфологів належить прийняття рішень з наступних питань:
  • визначення основних напрямків діяльності Асоціації;
  • затвердження Статуту та змін до нього;
  • обрання та відкликання Президента, Віце-Президента, інших членів Правління та членів Ревізійної комісії;
  • розгляд та затвердження річного звіту Асоціації, включаючи звіти Президента та Правління про роботу, виконану протягом звітного періоду, та річного звіту Ревізійної комісії про виконану роботу та результати проведених перевірок;
  • затвердження резолюцій;
  • прийняття рішень за скаргами на відмову у прийомі до Асоціації, а також за скаргами на виключення з Асоціації;
  • реорганізація та припинення діяльності (саморозпуск) Асоціації, створення ліквідаційної комісії.
 • Членами З’їзду поліграфологів є всі члени Асоціації.
 • Формою роботи З’їзду поліграфологів є засідання. Засідання З’їзду поліграфологів скликаються Правлінням 1 (один) раз на рік (чергові засідання). За рішенням Правління можуть бути скликані позачергові засідання З’їзду поліграфологів. Позачергові засідання мають бути невідкладно скликані також на письмову вимогу 1/5 членів З’їзду поліграфологів, Президента, 1/3 членів Правління або Ревізійною комісією.
 • Про скликання чергового засідання З’їзду поліграфологів члени Асоціації повідомляються поштою.
 • Засідання З’їзду поліграфологів є правомочним, якщо на дату проведення засідання З’їзду поліграфологів кількість учасників засідання З’їзду поліграфологів складає більше половини членів З’їзду поліграфологів від загальної кількості членів.
 • Член З’їзду поліграфологів вважається таким, що бере участь у її засіданні, лише за умови реєстрації у реєстрі членів, що засвідчується особистим підписом.
 • Якщо на засіданні З’їзду поліграфологів немає кворуму, єдине рішення яке може прийняте З’їзд поліграфологів в такому випадку, це рішення стосовно призначення дати, часу та місця проведення повторного засідання З’їзду поліграфологів, яке приймається простою більшістю голосів присутніх членів З’їзду поліграфологів.
 • Всі засідання З’їзду поліграфологів є відкритими для всіх членів Асоціації та акредитованих представників засобів масової інформації.
 • Головує на засіданні З’їзду поліграфологів Президент. У випадку відсутності Президента на засіданні З’їзду поліграфологів головує Віце-Президент. У випадку відсутності Президента та Віце-Президента на засіданні З’їзду поліграфологів головує особа, яка обрана членами З’їзду поліграфологів.
 • Всі рішення З’їзду поліграфологів приймаються простою більшістю голосів членів, присутніх на З’їзді.
 • На початку кожного засідання З’їзду поліграфологів головуючий звітує перед членами Асоціації за період часу, що пройшов між засіданнями З’їздів поліграфологів.
 • Рішення, дії, бездіяльність З’їзду поліграфологів можуть бути оскаржені членами та іншими громадянами до суду в порядку, встановленому законодавством. Розгляд скарг відбувається в порядку, встановленому законодавством.

 

 1. ПРАВЛІННЯ

 

 • Правління є постійно діючим керівним колегіальним органом управління Асоціації.
 • До складу Правління входять 7 (сім) осіб, з яких Президент, Віце-Президент та Виконавчий директор є членами Правління за посадою та 4 (чотири) члени обираються З’їздом поліграфологів.
 • Члени Правління, термін повноважень яких закінчився у зв’язку зі закінченням терміну, зберігають свої посади та повноваження до обрання нових членів Правління.
 • На засіданнях Правління головує Президент. У випадку відсутності Президента на засіданні Правління головує Віце-Президент. У випадку відсутності Президента та Віце-Президента обирається головуючий з числа членів Правління.
 • Голови Відділень Асоціації мають право брати участь у всіх засіданнях Правління, крім закритих, з правом дорадчого голосу.
 • До компетенції Правління відноситься вирішення всіх питань, пов’язаних з діяльністю Асоціації, за винятком тих, що належать до виключної компетенції З’їзду поліграфологів.
 • До компетенції Правління належить:
  • розробка пропозиції щодо основних напрямків роботи Асоціації, визначення та виконання плану роботи Правління на відповідний рік;
  • скликання чергового та позачергового засідання З’їзду поліграфологів;
  • затвердження Положень про Правління та Ревізійну комісію та внесення до них змін та доповнень;
  • затвердження стандартів етичної та професійної поведінки поліграфологів;
  • забезпечення та контроль виконання рішень З’їзду поліграфологів;
  • утворення Відділень Асоціації, затвердження Положення про Відділення та призначення голів Відділень;
  • створення комітетів, постійних і тимчасових комісій, робочих груп та інших структурних підрозділів Асоціації, затвердження напрямків їх роботи та повноважень, а також затвердження голів таких підрозділів;
  • визначення структури, розмірів та порядку сплати вступних та членських внесків, надання пільг при сплаті членських внесків;
  • затвердження бюджету, річного фінансового звіту та бухгалтерського балансу, поточних планів діяльності Асоціації та заходів, необхідних для їх виконання;
  • затвердження фінансових планів та інших програм фінансової діяльності Асоціації;
  • підготовка та подання на затвердження З’їзду поліграфологів щорічних доповідей щодо діяльності Асоціації та виконання бюджету Асоціації;
  • затвердження штатного розкладу та умов оплати праці працівників Асоціації;
  • затвердження положень, правил, процедур, регламентів та інших внутрішніх документів Асоціації;
  • прийом до Асоціації, виключення членів з Асоціації;
  • присвоєння звання почесного члена Асоціації, почесного Президента, почесного члена Правління;
  • затвердження зразків печатки, штампів та Положення про символіку Асоціації, а також зразка посвідчення члена Асоціації;
  • інші повноваження, віднесені до компетенції Правління цим Статутом або рішеннями З’їзду поліграфологів.
 • Рішення Правління приймаються колегіально на засіданнях Правління або методом опитування (письмового чи електронного), порядок здійснення якого визначається Положенням про Правління Асоціації.
 • Чергові засідання Правління проводяться не рідше одного разу на 2 (два) місяці. Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу Президента, Ревізійної комісії або Виконавчого директора, або не менше, ніж 4 (чотирьох) членів Правління. Порядок скликання визначається Статутом та Положенням про Правління Асоціації.
 • Про чергове засідання Правління його члени мають бути повідомлені Секретаріатом Асоціації додатково, не пізніше, ніж за 7 ( сім) робочих днів до засідання із зазначенням місця, часу проведення та порядку денного. Повідомлення про позачергове засідання Правління, що скликається з питань, які вимагають термінового вирішення, можуть надсилатися за 2 (два) робочі дні до дати проведення засідання із зазначенням місця, часу проведення та порядку денного, а також методу опитування, який застосовуватиметься на такому засіданні.
 • Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні або прийняли участь в електронному опитуванні більше половини членів Правління. У випадку відсутності кворуму, протягом 7 (семи) днів має бути скликане позачергове засідання Правління з тим же порядком денним або проведене опитування членів Правління. На повторному засіданні Правління рішення приймається простою більшістю голосів або тих, що взяли участь в електронному опитуванні, членів Правління, незалежно від наявності кворуму.
 • Члени Правління повинні брати участь у засіданнях особисто. В разі неможливості бути присутнім член Правління може надіслати свого представника, чиї повноваження підтверджуються письмово. Представник враховується при підрахунку кворуму, але не має права голосу.
 • Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Правління. У випадку рівного розподілу голосів приймається рішення, за яке голосував Президент Асоціації або інша особа, яка головує на засіданні.
 • У випадку проведення опитування рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини всіх членів Правління. Члени Правління повинні проголосувати у термін, що не перевищує 3 ( трьох) робочих днів з дати надсилання питання в порядку, визначеному Положенням про Правління Асоціації.
 • У випадку нестворення Правління з тих чи інших причин, повноваження Правління в повній мірі повністю виконуються Президентом до моменту створення Правління.
 • Прийняті Правлінням рішення оформляються протоколом. Протоколи підписуються Президентом або особою, що його заміщує, та секретарем засідання і зберігаються в порядку, визначеному Правлінням. На підставі прийнятих рішень Президент Асоціації видає розпорядження та накази, що є обов’язковими до виконання всіма посадовими особами та працівниками Асоціації.
 • Члени Правління здійснюють свої функції на громадських засадах, але можуть отримувати від Асоціації компенсацію пов’язаних з цим витрат.
 • На початку кожного засідання Правління головуючий звітує перед членами Правління та іншими особами, що приймають участь в засіданні Правління, за період часу, що пройшов між засіданнями Правлінь.
 • Рішення, дії, бездіяльність Правління можуть бути оскаржені членами Асоціації та іншими громадянами до суду в порядку, встановленому законодавством. Розгляд скарг відбувається в порядку, встановленому законодавством. Також, рішення, дії, бездіяльність Правління можуть бути оскаржені членами Асоціації та іншими громадянами до З’їзду поліграфологів. Порядок оскарження та розгляду скарг визначаються окремим Положенням, що приймається З’їздом поліграфологів.

 

 1. ПРЕЗИДЕНТ. ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ

 

 • Президент очолює Правління та є вищою посадовою особою Асоціації, яка має право представляти Асоціацію у відносинах з третіми особами та публічно висловлювати офіційну позицію Асоціації.
 • Президент звітує про результати своєї роботи за рік на черговому засіданні З’їзду поліграфологів. У випадку визнання роботи Президента незадовільною, З’їзд поліграфологів може прийняти рішення про дострокове усунення Президента з посади. У випадку дострокового усунення Президента з посади, новим Президентом автоматично стає Віце-Президент.
 • В межах своєї компетенції Президент:
  • забезпечує загальне керівництво діяльністю Асоціації та Правління щодо реалізації статутної мети та завдань Асоціації;
  • Президента надає Правлінню орієнтовний графік заходів, спрямованих на досягнення статутної мети та завдань Асоціації;
  • представляє Асоціацію у відносинах з органами центральної та місцевої влади, іншими державними та недержавними українськими, закордонними та міжнародними організаціями, підприємствами, членами Асоціації, приватними особами, діє від імені Асоціації без довіреності та вчиняє від імені Асоціації юридично значущі дії;
  • головує на чергових і позачергових засіданнях З’їзду поліграфологів та засіданнях Правління;
  • призначає та звільняє Виконавчого директора;
  • має право скликати позачергові засідання Правління;
  • має право підписувати будь-які документи, що стосуються діяльності Асоціації;
  • підписує затверджені З’їздом поліграфологів Статут Асоціації, зміни та доповнення до нього;
  • забезпечує координацію діяльності Відділень, комітетів, комісій, робочих груп та інших структурних підрозділів Асоціації;
  • у випадку нестворення Правління виконує повноваження Правління до моменту створення останнього;
  • виконує інші функції, що випливають з цього Статуту та чинного законодавства України.
 • Президент обирається З’їздом поліграфологів шляхом голосування терміном на 2 (два) роки. Новообраний Президент вступає на посаду з моменту закінчення чергового засідання З’їзду поліграфологів, на якому його було обрано. Президент не може обіймати посаду більше, ніж 2 (два) терміни поспіль.
 • Кандидатури на посаду Президента можуть бути запропоновані будь-яким членом Асоціації або шляхом самовисування і мають бути подані Правлінню у письмовій формі, разом із письмовою згодою кандидата, не менше, ніж за 2 (два) місяці до чергового засідання З’їзду поліграфологів, або не менше, аніж за 10 (десять) днів до позачергового засідання З’їзду поліграфологів, на якому мають відбутися вибори. Форми подання та згоди встановлюються Правлінням.
 • Кандидатури на посаду Президента висуваються з числа осіб, які на момент висування є:
  • членами Правління;
  • членами Ревізійної комісії;
  • головамиВідділень.
 • Віце-Президент обирається З’їздом поліграфологів разом з Президентом шляхом голосування терміном на 2 (два) роки. Новообраний Віце-Президент вступає на посаду з моменту закінчення чергового засідання З’їзду поліграфологів, на якому його було обрано. Кандидатура на посаду Віце-Президента може бути запропонована будь-яким кандидатом на посаду Президента і має бути подана Правлінню у тому ж порядку, що і кандидатура Президента.
 • Президент, Віце-Президент здійснюють свої функції на громадських засадах, але можуть отримувати від Асоціації компенсацію пов’язаних з цим витрат.
 • Рішення, дії, бездіяльність Президента, Віце-Президента можуть бути оскаржені членами Асоціації та іншими громадянами до суду в порядку, встановленому законодавством. Розгляд скарг відбувається в порядку, встановленому законодавством. Також, рішення, дії, бездіяльність Правління можуть бути оскаржені членами Асоціації та іншими громадянами до Правління або З’їзду поліграфологів. Порядок оскарження та розгляду визначаються окремим Положенням, що приймається Правлінням.

 

 1. ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР. СЕКРЕТАРІАТ

 

 • Виконавчий директор є одноособовим адміністративно-виконавчим органом Асоціації.
 • Виконавчий директор призначається на посаду та звільняється Президентом та є підзвітним Президенту.
 • Виконавчий директор здійснює функції, визначені цим Статутом та Президентом.
 • Виконавчий директор здійснює наступні функції:
  • Організовує забезпечення адміністративно-господарських потреб Асоціації;
  • Організовує адміністрування коштів та майна Асоціації;
  • Розпоряджається коштами та майном Асоціації відповідно до бюджету Асоціації;
  • Відкриває банківські рахунки для Асоціації та розпоряджається коштами, що знаходяться на банківських рахунках Асоціації;
  • Звітує перед Президентом, Правлінням та З’їздом поліграфологів про адміністрування та розпорядження коштами та майном Асоціації;
  • Представляє Асоціацію у відносинах з фізичними та юридичними особами приватного та публічного права.
  • Укладає від імені Асоціації договори (без довіреності).
  • Координує роботу Відділень Асоціації та займається їх реєстрацією.
 • Виконавчий директор здійснює свої функції на громадських засадах, але може отримувати від Асоціації компенсацію, пов’язану з витратами, понесеними в ході здійснення своїх функцій.
 • З метою здійснення поточної організаційної роботи створюється Секретаріат. Секретаріат формується Виконавчим директором за погодженням з Президентом.
 • Секретаріат здійснює функції згідно Положення про Секретаріат, затвердженого Правлінням.

 

 1. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

 

 • Ревізійна комісія – орган Асоціації, який здійснює функції контролю за фінансово- господарською діяльністю Асоціації, станом та обліком матеріальних цінностей Асоціації. Ревізійна комісія проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Правління відповідно до Положення про Ревізійну комісію Асоціації та звітує про свою діяльність перед З’їздом поліграфологів.
 • Ревізійна комісія у складі 3 (трьох) осіб обирається З’їздом поліграфологів шляхом голосування терміном на 2 (два) роки. Головою або членом Ревізійної комісії не може бути Президент, член Правління, Виконавчий директор та бухгалтер Асоціації. Голова Ревізійної комісії обирається Ревізійною комісією на строк її повноважень.
 • Ревізійна комісія контролює:
  • виконання бюджету Асоціації;
  • використання коштів та майна Асоціації.
 • Ревізійна комісія також здійснює інші функції, передбачені Положенням про Ревізійну комісію.
 • Ревізійна комісія подає звіти про результати проведених ревізій та перевірок на розгляд З’їзду поліграфологів та Правління. Ревізійна комісія діє на підставі Положення про неї.
 • Голова та члени Ревізійної комісії здійснюють свої функції на громадських засадах, але можуть отримувати від Асоціації компенсацію, пов’язану з цими витратами.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА АСОЦІАЦІЇ

 

 • Асоціація є унітарною організацією.
 • Асоціація має Відділення – відокремлені підрозділи у областях України та місті Києві.
 • Відділення створюються за рішенням Правління та діють згідно Положення про Відділення Асоціації, що затверджується Правлінням.
 • Роботою Відділення керує голова Відділення, який призначається та звільняється Правлінням.
 • З метою виконання окремих статутних завдань, що мають особливе значення та інтерес для членів, Асоціація за рішенням Правління може створювати комітети, комісії, робочі групи та інші постійні та тимчасові структурні підрозділи.
 • Проведення засідань і прийняття рішень керівними органами Асоціації шляхом використання засобів зв’язку не допускається.

 

 1. КОШТИ ТА МАЙНО АСОЦІАЦІЇ

 

 • Асоціація здійснює володіння, користування та розпорядження коштами та іншим майном, що знаходиться у її власності згідно з чинним законодавством України.
 • Для здійснення статутної діяльності Асоціація отримує кошти та майно з наступних джерел:
  • кошти або майно, які надходять від членів Асоціації безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань (вступні, членські, цільові та інші внески членів);
  • кошти або майно, які надходять від третіх осіб безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
  • пасивні доходи в розумінні Податкового кодексу України;
  • надходження від основної та підприємницької діяльності Асоціації;
 • Розпорядження майном Асоціації здійснюють у межах визначеної цим Статутом компетенції відповідні органи Асоціації.
 • Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Асоціації, несе Асоціація. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане Асоціації у користування, несе сторона, визначена відповідним договором (угодою).
 • Асоціація самостійно встановлює розмір та форму використання коштів. Щорічний бюджет Асоціації розробляється Виконавчим директором Асоціації та затверджується Правлінням.
 • Поточні витрати здійснюються Виконавчим директором самостійно відповідно до затвердженого бюджету (кошторису) Асоціації. Якщо поточні квартальні витрати Асоціації перевищують встановлений згідно бюджету квартальний ліміт, витрачання коштів здійснюється Виконавчим директором за погодженням із Правлінням Асоціації.
 • Кошти та майно Асоціації не підлягають розподілу між її членами, не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена Асоціації.
 • Кошти та інше майно Асоціації, в тому числі у разі її припинення діяльності, не можуть перерозподілятися між її членами і повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу державного бюджету.

 

 1. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

 

 • Асоціація, створені нею установи та організації ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах доходів і зборів та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством України. Асоціація подає у встановленому порядку фінансовим органам декларації про свої доходи та витрати.
 • Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на Виконавчого директора та головного бухгалтера Асоціації, голів та бухгалтерів Відділень.
 • Фінансовий рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.
 • Річний звіт та баланс Асоціації складаються у строки, визначені чинним законодавством України.
 • Посадові особи Асоціації несуть встановлену законодавством України відповідальність за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі.

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ АСОЦІАЦІЇ

 

 • Припинення діяльності Асоціації здійснюється:
  • за рішенням Асоціації, прийнятим З’їздом поліграфологів, якщо за таке рішення проголосувало не менше 3/4 (три четверті) членів З’їзду поліграфологів, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншої громадської організації такого самого статусу;
  • за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Асоціації.
 • Для вирішення питань, пов’язаних із добровільним припиненням діяльності (саморозпуском) Асоціації, створюється ліквідаційна комісія.
 • Ліквідаційна комісія встановлює порядок і строки проведення припинення діяльності Асоціації як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна Асоціації після її припинення діяльності.

 

 1. НАБРАННЯ СТАТУТОМ ЧИННОСТІ,ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 

 • Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації.
 • Будь-які зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням З’їзду поліграфологів, якщо за таке рішення проголосувало не менше 3/4 (три четверті) членів З’їзду поліграфологів, в порядку, передбаченому цим Статутом. Статут в редакції, прийнятій на З’їзді поліграфологів, підписується Президентом.
 • Зміни до Статут підлягають обов’язковій реєстрації та набирають чинності з моменту державної реєстрації.