ASTM В УКРАЇНІ НЕ ДІЄ І ДІЯТИ НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ НЕ БУДЕ

Останні два роки прибічники ASTM (американські стандарти проведення досліджень з використанням поліграфа) активно намагались їх імплементувати у вітчизняну практику поліграфних тестів.

Були розроблені проєкти редакцій ASTM-ДСТУ, які мали намір імплементувати шляхом прямого перекладу.

ASTM

У 2019 році зі сфери компетенції ТК (технічного комітету) 20 «Інформаційні технології» у сферу компетенції ТК 192 «Судова експертиза» (технічний комітет при КНДІСЕ – Київському науково-дослідному інституті судових експертиз) було передано 15 редакцій проєктів стандартів ASTM для вивчення їх змісту та надання рекомендацій, пропозицій і зауважень стосовно можливостей їх імплементації у вітчизняну практику.


Експерти КНДІСЕ вивчили дані проєкти та дійшли висновку про те, що зазначені редакції проєктів АСТМ були прийняті методом ідентичного (прямого) перекладу, вся використана в них термінологія, понятійно-категорійний апарат та дефініції фактично не відповідають змісту чинних на сьогоднішній день законів та інших нормативно-правових актів України.

Зміст зазначених проєктів майже цілком не відповідає чинній сучасній правозастосовній практиці.

Доповідь Ірхіна Ю.Б. щодо доцільності імплементації ASTM

Доповідь завідувача відділу психологічних досліджень КНДІСЕ Ірхіна Ю.Б. щодо доцільності імплементації ASTM


Всеукраїнська асоціація поліграфологів є солідарною з позицією експертів КНДІСЕ. ВАП було направлено лист на КНДІСЕ щодо імплементації ASTM наступного змісту:

Секретаріат Технічного комітету 192 «Судова експертиза»

Голові ТК 192

Рувіну О.Г.

Щодо імплементації ASTM

Шановний Олександре Григоровичу!

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПОЛІГРАФОЛОГІВ (ВАП) – це найбільше професійне об’єднання поліграфологів в Україні, до якого входить понад 300 вітчизняних спеціалістів. ВАП має представництва у всіх регіонах України. На базі ВАП організоване навчання поліграфологів у Національному університеті імені І.І.Мечникова.

Громадська організація «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПОЛІГРАФОЛОГІВ» в особі докторів наук, кандидатів наук, поліграфологів з багаторічним досвідом роботи детально вивчила Ваш лист №61/04-02/725 від 22.09.2020 року та додані до нього ASTM.

Ми зайняли одностайну позицію щодо імплементації ASTM в Україні, а саме: адаптувати стандарти «Судова психофізіологія» до чинного законодавства і соціальних реалій України шляхом прямого перекладу – апріорі неможливо.

Правова система України належить до  романо-германської правової сім’ї (визнання нормативно-правового акта основним джерелом права; судові прецеденти не мають сили нормативного акта; поділ права на приватне і публічне).

ASTM же розроблено та адаптовано під правову систему США, яка належить до англо-американської правової сім’ї (домінування судового прецеденту як основного джерела права; поділ права на загальне право та право справедливості; відсутність поділу права на публічне та приватне).

Факт різності правових сімей унеможливлює подальше практичне і, водночас, законне застосуванням ASTM. Спеціаліст-поліграфолог змушений буде дотримуватись ASTM і, водночас, порушувати законодавство України, що є неприпустимо. Неможна допустити ситуації, коли поліграфолог стане перед вибором «ASTM або законодавство України».

Щодо ДСТУ ASTM E1954:201_ (ASTM E1954-05(2017), IDT) «Стандартна практика проведення обстежень на поліграфі в галузі психофізіологічної детекції брехні».

В загальному стандарт описує вимоги до процедури проведення так званого «лабораторного» та «польового», а також оцінку достовірності психофізіологічного дослідження з детекції брехні.

Дослідження щодо детекції брехні за дотримання вимог стандарту кардинально обмежує та звужує як коло методів, так і подальший їх розвиток у науковому спілкуванні в Україні. Також потрібно зауважити на тому, що опис загальновідомих норм, які висуваються до психофізіологічного експерименту, ніяк не покращують вже існуючу практику.

Окрім того, в описі стандарту лабораторного дослідження нечітко окреслено, а в окремих випадках сплутані суб’єкт та об’єкт під час процедури, що може негативно вплинути на трактування тексту стандарту та призвести до невиправданих помилок з боку користувача.

Що стосується опису та математичних формул підрахунку достовірності результатів поліграфної перевірки «Доказових психофізіологічних досліджень», які виведені з огляду на методологічну практику країни розробника стандарту (США), необхідно не тільки перевірити їх та встановити відповідність, а і врахувати національні, культурні, етнічні, мовні, правові та інші особливості перед застосуванням тих чи інших запропонованих методів.

Щодо ДСТУ ASTM E2000:201_ (ASTM E2000-05, IDT) «Стандартна настанова щодо опису мінімальної базової освіти та професійної підготовки для осіб, які беруть участь в детекції брехні».

! Стандарт втратив чинність. На офіційному сайті ASTM (astm.org) зазначено, що даний стандарт втратив чинність в 2014 році.

Щодо ДСТУ ASTM E2162:201_(ASTM E2162-07, IDT) «Стандартна настанова щодо мінімального підвищення кваліфікації осіб, які проводять тестування в галузі психофізіологічної детекції брехні сексуальних злочинців»

! Стандарт втратив чинність. На офіційному сайті ASTM (astm.org) зазначено, що даний стандарт втратив чинність в 2016 році.

Щодо ДСТУ ASTM E2064:201_ (ASTM E2064-00(2014), IDT) «Стандартна настанова щодо мінімального обсягу безперервної освітньої підготовки (підвищення кваліфікації) для осіб, які займаються психофізіологічною детекцією брехні»

Стандарт описує загальні вимоги до ліцензування, освітнього та професійного рівня осіб, що допущенні до детекції брехні, у тому числі механізми отримання та установи, організації, які надають такі послуги.

В першу чергу потрібно зауважити, що в стандарті надане ексклюзивне значення Американській асоціації поліграфологів, як єдиному можливому (ексклюзивному) закладу з акредитації шкіл, курсів післядипломної освіти та інших закладів, що надають освітні послуги з навчання спеціалістів у області поліграфології.

Окрім того, визначені критеріальні вимоги до: обсягу знань, навчальних планів, вимоги до викладачів (інструкторів), учбових посібників та матеріалів, обладнання, закладу освіти.

Такі вимоги не тільки прямо суперечать національному законодавству в області освіти та науки (єдиним державним органом, який може встановлювати такі вимоги є Міністерство освіти та науки України), а і нівелюють будь-які наявні вимоги діючого законодавства України щодо організації навчального процесу, акредитації викладачів, отримання відповідної кваліфікації та обсягу необхідних знань, обладнання, учбових посібників.

Затвердження та реалізація зазначених вище вимог стандарту є виключною прерогативою МОН України та Верховної Ради України, а не Американської асоціації поліграфологів, що має на меті об’єднання та реалізацію власної внутрішньодержавної політики США до процедури проведення поліграфного дослідження.

Окремо потрібно зауважити, що в стандарті прямо та незавуальовано стандарти ASTM дорівнюються стандартам Американської асоціації поліграфологів (АПА), що є наслідком цілеспрямованої діяльності АПА, адже у США є і інші професійні спільноти (асоціації) поліграфологів.

Щодо ДСТУ ASTM E2031:201_ (ASTM E2031-99(2016), IDT) «Стандартна практика оцінювання якості проведення виконаних обстежень на поліграфі в галузі психофізіологічної детекції брехні»

Стандарт містить огляд процедури оцінювання якості проведення поліграфних обстежень, а саме порядок зберігання, використання, передачі відомостей для незалежного оцінювання під час зазначених вище заходів.

На нашу думку, даний стандарт порушує декілька аспектів, що в тому числі стосуються законодавства захисту персональних даних. Предметом оцінки за даним стандартом є не тільки окремі психофізіологічні показники, а саме поліграми з записом даних реагування людини, а і такі персональні відомості, як ідентифікаційні відомості обстежуваної особи, деталі інциденту та обставини, мету ПФД та інші необхідні відмітки. В даному випадку потрібно зауважити на тому, що експертний аналіз реакцій особи (поліграм) для збереження конфіденційності, державної таємниці, корпоративної таємниці, таємниці слідства, безпеки досліджуваного і т.п. повинен проводитись без даних, які б могли ідентифікувати особу, будь-яким чином розкрити істотні відомості, що можуть вплинути на остаточне рішення у тому числі судом, слідством, дисциплінарною комісією тощо.

Окрім того, потрібно зауважити, що кожен опитуваний повинен надавати добровільну згоду на можливу передачу таких відомостей третім особам з метою аналізу, узагальнення та перевірки.

Потрібно врахувати також те, що в державних органах, підприємствах, установах, спеціальних службах, військових формуваннях тощо, додаткове зарегулювання наступним стандартом за формальними ознаками оцінки якості, може негативно вплинути на збереження державної таємниці та власної безпеки, адже у таких випадках до незалежного оцінювання можуть бути допущені особи без необхідних допусків та дозволів.

Щодо ДСТУ ASTM E2062:201_ (ASTM E2062-11(2017), IDT) «Стандартна настанова щодо стандартів практичної діяльності під час проведення обстежень в галузі психофізіологічної детекції брехні».

У стандарті описана загальна процедура проведення опитування, що включає в себе підготовчий етап, передтестову бесіду, тестування та післятестову бесіду та загальний опис цих етапів.

В даному стандарті не враховані надбання як іноземних, так і вітчизняних поліграфологів, що включає також етап міжтестової бесіди та надання викривальних свідчень (може бути об’єднаний з післятестовою бесідою).

Також стандартом висуваються окремі методологічні обмеження, що не враховують та обмежують інші техніки, інструменти та методи.

Стандарт також має посилання на інші стандарти ASTM, що затверджені виключно Американською асоціацією поліграфологів, та обмежує надбання вітчизняної та пострадянської поліграфології. Прямо заперечує використання тих методів та методик, які не затвердженні АПА.

Деякі аспекти стандарту практично протирічать стандартній практиці поліграфного тестування, до прикладу «експерт повинен гарантувати, що обстежуваний підходить для тестування в тій мірі, в якій це юридично і практично можливо», «експерт повинен демонструвати об’єктивність», тобто необов’язково бути об’єктивним, достатньо просто її демонструвати.

Щодо ДСТУ ASTM E2063:201_ (ASTM E2063-12(2017), IDT) «Стандартна практика перевірки працездатності та функціональних можливостей поліграфів, що їх застосовують під час обстежень в галузі психофізіологічної детекції брехні».

Стандарт описує загальні вимоги до перевірки працездатності на функціональних можливостей поліграфів.

На нашу думку, перевірка фунціональних можливостей поліграфів повинна проводитись поліграфологом обов’язково на підготовчому етапі до тестування, а не відповідно до стандарту раз на рік, що гарантує працездатність поліграфа та унеможливлює наявність відхилень від стандартних показників роботи апаратури.

Повірка приладів повинна проводитись як мінімум раз на рік виробником відповідно до технічних вимог або спеціальним державним органом, що має право на повірку відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

Щодо ДСТУ ASTM E2065:201_(ASTM E2065-11, IDT) «Стандартна настанова щодо етичних вимог до експертів в галузі психофізіологічної детекції брехні».

Описує загальні вимоги щодо етичних вимог до експертів поліграфологів, що на нашу думку є важливим аспектом профедення поліграфної перевірки лише у разі можливості дотримання таких вимог.

Використання етичних вимог в окремих випадках діяльності спеціальних служб держави та органів влади не виявляється можливим, особливо коли це стосується національних інтересів держави та захисту її територіальної цілісності та незалежності.

! Стандарт втратив чинність. На офіційному сайті ASTM (astm.org) зазначено, що даний стандарт втратив чинність в 2020 році.

Щодо ДСТУ ASTM E2080:201_(ASTM E2080-14, IDT) «Стандартна настанова щодо клінічних обстежень в галузі психофізіологічної детекції брехні сексуальних злочинців».

Щодо ДСТУ ASTM E2163:201_ (ASTM E2163-06(2014), IDT) «Стандартна настанова щодо мінімальних вимог до підготовки екзаменаторів в галузі психофізіологічної детекції брехні, які проводять тестування осіб, що вчинили злочини сексуального характеру та перебувають на лікуванні, умовно-достроковому звільненні або інших подібних програмах».

В Україні єдиним органом, що регулює процеси навчання, підготовку спеціалістів, підвищення кваліфікації є МОН України.

В Україні відсутня практика виокремлення проведення поліграфної перевірки зі злочинцями, які скоїли злочини на сексуальному ґрунті.

Окремо потребує наукового обговорення та вивчення процедура «клінічного дослідження з використання поліграфа».

Щодо ДСТУ ASTM E2229:201_(ASTM E2229-09, IDT) «Стандартна практика щодо інтерпретації даних в галузі психофізіологічної детекції брехні із застосуванням поліграфа».

Містить загальний опис глобальної та чисельної систем обрахунку результатів поліграфного тестування, а також психофізіологічні ознаки, які повинні бути оцінені під час даного обрахунку.

Психофізіологічні зміни, які зазначені як такі, що можуть описувати симптомокомплекс стресової реакції людини на психологічні стимули, не піддаються сумніву. Водночас, системи підрахунку можуть бути піддані критиці, адже чисельні або бальні підрахунки та формати тестів, з якими вони застосовуються, не були дослідженні на національній українській вибірці та на даний момент немає наукових відомостей про кроскультурність даних методів.

! Даний стандарт відсутній на офіційному сайті ASTM.

Щодо ДСТУ ASTM E2439:201_ (ASTM E2438-09(2016), IDT) «Стандартна практика для приладів, давачів, програмного забезпечення, що їх застосовують в судово-психофізіологічній детекції брехні».

Даним стандартом не враховано:

  • обов’язкова наявність від’ємної фази ШГР;
  • наявність тонічної складової;
  • посекундне розгортання тонічної складової;
  • наявність державної мови інтерфейсу поліграфа.

! Даний стандарт відсутній на офіційному сайті ASTM.

Щодо ДСТУ ASTM E2035:201_ (ASTM E2035-12(2017), IDT) «Судова психофізіологія. Словник термінів».

Містить загальний опис термінів, що, на нашу думку, повинен відповідати термінам, що вже використовуються в національному законодавстві.

«Перевірка із застосуванням поліграфа в контррозвідці (counterintelligence-scope polygraph; CSP)» – скринінгове дослідження, що його проводить Федеральний Уряд США осіб з доступом до закритої таємної інформації, щоб виявити або запобігти шпигунству, порушенню державної безпеки, саботажу та іншим діям проти уряду.

Федеральний Уряд США не проводить на території України контрозвідувальні тестування.

Наступний приклад стосується відсутності в Україні прецендентного права.

«Дауберт проти Меррелл Доу Фармасютікалз Інкорпорейтед (Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc.)» – хоча це не є справою про ПВО, справа Дауберта скасувала положення про «загальну прийнятність» правила Фрайя на користь Федеральних правил про докази.

Насамкінець необхідно зазначити, що американські стандарти розповсюджуються за рекомендованими цінами ASTM. Відповідно до ліцензійної угоди будь-який стандарт ASTM захищений авторським правом. Ліцензійна угода складена за законами штату Пенсильванія США, судові спори з питань стандарту, відповідно до цієї угоди, також мають розглядатися у судах штату Пенсильванія і за законами цього штату.

За великим рахунком копіювання, передача копій за межі установи, яка сплатила скачування стандарту – вже є підставою для вивчення події незалежним експертом, якому, згідно ліцензійної угоди, зобов’язані надавати безперешкодний доступ до комп’ютерів. Відповідальність на першому покупцеві: він у разі доведення порушень сплачуватиме і роботу експерта, і збитки, нанесені неліцензійним використанням стандартів.

Адаптація, гармонізація передбачає зміни, тобто стандарт ASTM, власне кажучи, перестає бути стандартом ASTM. Якщо ми хочемо взяти за основу текст стандарту, то вбачається логічним і законним звернутися до ASTM International з проханням надати нам таке право, інакше суд в штаті Пенсильванія може стати реальністю.

Відповідно стандарту ASTM щодо одержання поліграфологами мінімальної освіти:

  • ліцензію школі поліграфологів має надавати «штат, земля або муніципальний дозвільний орган», яких в Україні немає;
  • бакалавр має право викладати курс із 320 обов’язкових аудиторних годин. Згідно нашого законодавства бакалаври – неповна вища освіта, вони не мають права викладати. Викладачами можуть бути магістри, але і вони не мають права проводити лекції – це право надається викладачам із науковим ступенем.
  • між Україною та США немає.

Щодо стандарту ASTM тестувань сексуальних злочинців, то в Україні не проводяться експертизи в терапевтичних цілях і їх не може призначати суд.


В результаті на засіданні ТК 192 «Судова експертиза», що відбулось в КНДІСЕ, було прийнято остаточне рішення про недоцільність подальшого опрацювання й адаптації АСТМ з метою подальшої імплементації у чинне нормативно-правове поле.


#вапдіє