Правовая позиция Высшего спецсуда касательно законности полиграфа

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных делах признал применении полиграфа при приеме на работу ЗАКОННЫМ.

Право работодателя выбирать лицо, с которым следует заключать контракт (трудовой договор) основывается на его праве принимать во внимание заключение специалиста-полиграфолога.

То есть, даже если кандидат набрал наибольшее количество баллов, ему может быть отказано в назначении на должность (заключении контракта). Конечно, если результаты тестирования на полиграфе (детекторе лжи) дадут основания считать такое лицо недостойным, несоответствующим этой должности.


Приводим выдержку из решения суда:

… Согласно абз. 1 п. 20 указанного Порядка победитель конкурсного отбора объявляется на заседании комиссии с соблюдением требований п. 13 настоящего Порядка. Решение комиссии является основанием для заключения контракта между субъектом управления (хозяйственной структурой) и победителем конкурсного отбора.

Как следует из содержания протокола заседания постоянно действующей комиссии для проведения конкурсного отбора руководителей государственных субъектов хозяйствования, относящихся к сфере управления МОУ, от 06 мая 2015 года, конкурсная комиссия решила:

  1. Предложить претендентам на замещение должностей руководителей государственных предприятий, которые набрали наибольшее количество голосов, пройти психофизиологическое интервью с применением полиграфа.
  2. Конкурсной комиссии по результатам проведения психофизиологического интервью с применением полиграфа предложить Министру обороны Украины кандидатуры для назначения руководителей предприятий, в частности ГП МОУ «Мукачевский хозрасчетный участок».

То есть, процесс принятия решения конкурсной комиссией был поставлен в зависимость от прохождения психофизиологического интервью с применением полиграфа, однако после прохождения ЛИЦО_4 психофизиологического интервью с применением полиграфа конкурсная комиссия не принимала решения по предложении Министру обороны Украины кандидатуру истца, несмотря на то, что он набрал наибольшее количество голосов членов комиссии.


Полный текст решения (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/64225893):

У х в а л а

ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справах визнав застосування поліграфа при прийомі на роботу ЗАКОННИМ.

Право роботодавця вибирати особа, з яким слід укладати контракт (трудовий договір) ґрунтується на його праві приймати до уваги висновок спеціаліста-поліграфолога.

тобто, навіть якщо кандидат набрав найбільшу кількість балів, йому може бути відмовлено у призначенні на посаду (укладення контракту). Звичайно, якщо результати тестування на поліграфі (детекторі брехні) дадуть підстави вважати таку особу негідним, невідповідним цій посаді.


Наводимо витяг з рішення суду:

… Згідно абз. 1 п. 20 зазначеного Порядку переможець конкурсного відбору оголошується на засіданні комісії з дотриманням вимог п. 13 цього Порядку. Рішення комісії є підставою для укладення контракту між суб’єктом управління (господарською структурою) та переможцем конкурсного відбору.

Як випливає зі змісту протоколу засідання постійно діючої комісії для проведення конкурсного відбору керівників державних суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління МОЗ, від 06 травня 2015 року, конкурсна комісія вирішила:

  1. Запропонувати претендентам на заміщення посад керівників державних підприємств, які набрали найбільшу кількість голосів, пройти психофізіологічний інтерв’ю із застосуванням поліграфа.
  2. Конкурсної комісії за результатами проведення психофізіологічного інтерв’ю із застосуванням поліграфа запропонувати Міністру оборони України кандидатури для призначення керівників підприємств, зокрема ДП МОУ «Мукачівська госпрозрахункова дільниця».

тобто, процес прийняття рішення конкурсною комісією було поставлено в залежність від проходження психофізіологічного інтерв’ю із застосуванням поліграфа, однак після проходження ОСОБА_4 психофізіологічного інтерв’ю із застосуванням поліграфа конкурсна комісія не приймала рішення щодо пропозиції Міністру оборони України кандидатуру позивача, незважаючи на те, що він набрав найбільшу кількість голосів членів комісії.


Повний текст рішення (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/64225893):

У х в а л а

ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

18 січня 2017 року 

м. Київ

Колегія суддів судової палати у цивільних справах

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у складі:

Гримич М.К., Кафідової О.В., Фаловської І.М., розглянувши у попередньому судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_4 до Міністерства оборони України, Державного підприємства Міністерства оборони України «Мукачівська госпрозрахункова дільниця», третя особа без самостійних вимог на стороні відповідача – ОСОБА_5, про визнання незаконним і скасування наказу, поновлення на попередній посаді виконуючого обов’язки начальника підприємства, зобов’язання укласти контракт і зобов’язати видати наказ про призначення на посаду начальника підприємства, за касаційною скаргою ОСОБА_4 на рішення Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 28 січня 2016 року та ухвалу апеляційного суду Закарпатської області від 25 травня 2016 року,

в с т а н о в и л а:

У вересні 2015 року ОСОБА_4 звернувся до суду з указаним позовом, обґрунтовуючи його правомірними діями Міністерства оборони України (далі – МОУ) щодо його увільнення з посади тимчасово виконуючого обов’язки директора державного підприємства Міністерства оборони України «Мукачівська госпрозрахункова дільниця» (надалі – ДП МОУ «Мукачівська госпрозрахункова дільниця») та повернення на посаду заступника начальника, оскільки МОУ не має таких повноважень.

Посилаючись на те, що, незважаючи на хороші показники його роботи на ДП МОУ «Мукачівська госпрозрахункова дільниця» та успішне проходження конкурсного відбору керівників державних суб’єктів господарювання, його безпідставно не було призначено на посаду начальника дільниці, просив визнати незаконним та скасувати наказ від 03 липня 2015 року №20-ДП; поновити його на посаді виконуючого обов’язки начальника державного підприємства Міністерства оборони України «Мукачівська госпрозрахункова дільниця»; зобов’язати МОУ укласти контракт з ОСОБА_4 як з начальником ДП МОУ «Мукачівська госпрозрахункова дільниця»; зобов’язати МОУ видати наказ про призначення  ОСОБА_4 на посаду начальника ДП МОУ «Мукачівська госпрозрахункова дільниця».

Рішенням Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 28 січня 2016 року, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду Закарпатської області від 25 травня 2016 року, у задоволенні позову відмовлено.

У касаційній скарзі ОСОБА_4 просить скасуватиоскаржувані судові рішення судів попередніх інстанцій та ухвалити нове рішення, яки позов задовольнити, мотивуючи свою вимогу неправильним застосуванням апеляційним судом норм матеріального права та порушенням норм процесуального права.

Відповідно до п. 6 розд. XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 02 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ діє в межах повноважень, визначених процесуальним законом, до початку роботи Верховного Суду та до набрання чинності відповідним процесуальним законодавством, що регулює порядок розгляду справ Верховним Судом.

У зв’язку з цим справа підлягає розгляду в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України                                 від 18 березня 2004 року.

Заслухавши суддю-доповідача у справі, перевіривши доводи касаційної скарги, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ вважає, що касаційна скарга підлягає відхиленню з огляду на наступне.

Згідно ч. 2 ст. 324 ЦПК України підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального чи порушення норм процесуального права.

Відповідно до ч. 1 ст. 335 ЦПК України під час розгляду справи в касаційному порядку суд перевіряє в межах касаційної скарги правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.

Судом встановлено, що з 05 лютого 2014 року ОСОБА_4 працює на посаді заступника начальника ДП МОУ «Мукачівська госпрозрахункова дільниця», з 30 травня 2014 року на посаді тимчасово виконуючого обов’язки начальника вказаного суб’єкта господарювання.

Наказом від 03 липня 2015 року ОСОБА_4 було увільнено від тимчасового виконання обов’язків начальника ДП МОУ «Мукачівська госпрозрахункова дільниця» та повернуто до виконання обов’язків за посадою заступника начальника підприємства.

Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, Затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 03 вересня 2008 року № 777) було проведено конкурс із відбору керівника ДП МОУ «Мукачівська госпрозрахункова дільниця», у якому ОСОБА_4 приймав участь.

Згідно з абз. 1 п. 20 зазначеного Порядку переможець конкурсного відбору оголошується на засіданні комісії з дотриманням вимог п. 13 цього Порядку. Рішення комісії є підставою для укладення контракту між суб’єктом управління (господарською структурою) та переможцем конкурсного відбору.

Як вбачається зі змісту протоколу засідання постійно діючої комісії для проведення конкурсного відбору керівників державних суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління МОУ, від 06 травня 2015 року, конкурсна комісія вирішила: 1. Запропонувати претендентам на заміщення посад керівників державних підприємств, які набрали найбільшу кількість голосів, пройти психофізіологічне інтерв’ю із застосуванням поліграфа. 2. Конкурсній комісії за результатами проведення психофізіологічного інтерв’ю із застосуванням поліграфа запропонувати Міністру оборони України кандидатури для призначення керівників підприємств, зокрема ДП МОУ «Мукачівська госпрозрахункова дільниця».

Тобто прийняття рішення конкурсною комісією, було поставлено в залежність від проходження психофізіологічного інтерв’ю із застосуванням поліграфа, однак після проходження ОСОБА_4 психофізіологічного інтерв’ю із застосуванням поліграфа, конкурсна комісія не приймала рішення по запропонуванню Міністру оборони України кандидатуру позивача, не зважаючи на те, що він набрав більшу кількість голосів членів комісії.

Крім того, згідно протоколу засідання постійно діючої комісії для проведення конкурсного відбору керівників державних суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління МОУ від 03 серпня 2015 року – конкурсна комісія вирішила: У зв’язку з відсутністю претендентів вважати таким, що не відбувся, конкурс на заміщення посади директора ДП МОУ «Мукачівська госпрозрахункова дільниця».

Відмовляючи у задоволенні позову, суд першої інстанції, з висновками якого погодився і апеляційний суд, встановивши фактичні обставини справи та надавши належну оцінку доказам в їх сукупності, виходив недоведеності порушення МОУ вимог трудового законодавства при винесені оспорюваного наказу, та які саме трудові права позивача було порушено цим наказом.

При цьому, суди дійшли правильного висновку про те, що виданий Міністром оборони України в межах наданих йому повноважень, оскільки видання наказів щодо призначення на посади керівників структурних підрозділів є дискредиційним повноваженням Міністра оборони України, правова природа яких дозволяє Міністру при їх реалізації на власний розсуд визначити зміст управлінського рішення в юридично допустимих межах.

Доводи касаційної скарги не дають підстав для висновку про порушення апеляційним судом норм процесуального та матеріального права, яке призвело або могло призвести до неправильного вирішення справи.

Відповідно до ч. 3 ст. 332 ЦПК України суд касаційної інстанції при попередньому розгляді справи відхиляє касаційну скаргу і залишає рішення без змін, якщо відсутні підстави для скасування судового рішення.

Керуючись ст. 332 ЦПК України, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ,

у х в а л и л а:

Касаційну скаргу ОСОБА_4 відхилити.

Рішення Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 28 січня 2016 року та ухвалу апеляційного суду Закарпатської області від 25 травня 2016 року залишити без змін.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді:                                                                  М.К. Гримич

                                                                             О.В.Кафідова  

                                                                             І.М.Фаловська


Нагадаємо, що Всеукраїнська асоціація поліграфологів проводить судові психологічні і психофізіологічні експертизи з використанням поліграфа в Україні.

Детальну інформацію по судових експертиз із застосуванням поліграфа Ви можете отримати за цим посиланням: https://polygraph.ua/sudebnaya-ekspertiza-s-ispolzovaniem-poligrafa